Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

nemocným i v terminálním stadiu léčby

odborné zdravotnické úkony

dospělým osobám

pastorační služba

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně


 • Tel.: 731 459 168
 
Broučkova 5352, Zlín, 760 01 Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Praní a žehlení prádla v zařízení poskytovatele uživatelům, jimž jsou na základě smlouvy poskytovány základní činnosti pečovatelské služby; svoz a dovoz prádla vozem poskytovatele od a k uživateli, dle individuální domluvy.

Přijmeme pracovníky do přímé péče, úvazek plný, krácený, DPP

 

Ke dni 01.01.2017 došlo ke změně sídla služby; veškeré stávající dokumenty a vnitřní směrnice jsou platné, i když doposud neprošly aktualizací s uvedením nového sídla služby, ta bude průběžně prováděna.

Charitní pečovatelská služba Zlín

dává uživatelům služby možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Umožňuje tak zachovat křehnou síť emocionálních a sociálních vazeb na okolí, v němž člověk žije, s pocitem sounáležitosti a s možností aktivně se podílet na zlepšení své situace.

Pečovatelská služba, realizovaná od roku 1991, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby nejen v pracovní dny, ale i ve dnech volna
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů a osob se zdravotním postižením, obyvatel Zlínska, kteří se nedokážou postarat o všechny své základní životní potřeby
 • umožňuje uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé situace
 • podporuje u uživatelů v maximální možné míře jejich soběstačnost
 • zmírňuje osamělost a bezmocnost, těch, o které pečuje
 • realizuje představy uživatele o tom, jak by měl vypadat jeho život a jakou roli by v něm měla hrát sociální služba poskytovaná zlínskou Charitou
 • pomáhá rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, avšak nemohou se této péči věnovat nepřetržitě po celý den
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah pečovatelské služby

jež je poskytována na základě smlouvy s uživatelem dle jeho individuálních potřeb, na základě sociálního šetření a individuálního plánování

Služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
 • v čase 7:00 - 19:30hodin
Služba podání stravy (jídelny) a osobní hygiena v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
 • podání stravy v jídelnách, pracovní dny              11:15 - 12:30hodin 

 • podmínky pro osobní hygienu, pracovní středa 11:15 - 12:30hodin 

 • podrobný rozpis k dispozici v dokumentu Popis realizace pečovatelské služby

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Anežka Česká

 • památka 13.listopadu; úmrtí 1282
 • patronka Čech; nemocných, chudých a trpících, ...
 • atributy: lilie, almužna, hábit, klariska, koruna, kostel, nemocný

"Anežka je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže našemu poslání," Božena Sukopová (vedoucí služby I.2013-V.2016)

Střípky z činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba ve fotografii 

Odkazy


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby Klára BALEJOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu Bc. Marta KUBÁŇOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu