Adresář

Centrum pěstounské péče Cesta

Tel.: 733 742 083
Lanškrounská 243/77, Moravská Třebová, 571 01
Vedoucí služby: Mgr. Martina Jínková - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

 

CÍLE A ZPŮSOB ČINNOSTI

Toto pravidlo popisuje poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady služby.

 

 Rozsah platnosti

 

Pravidlo je závazné pro pracovníky Centra pěstounské péče Cesta (CPPC).

 Odpovědnost

 

Vedoucí služby zodpovídá za aktualizaci pravidla, je povinna seznámit pracovníky s obsahem a dbát na jeho dodržování.

Pracovníci jsou povinni se s tímto pravidlem seznámit, respektují ho a pracují podle jeho ustanovení. 

 

POSLÁNÍ

 Službu poskytujeme pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice a Zábřehu, dle pověření vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje.

 

Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám, tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při kontaktu s původní rodinou dítěte.

Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

 

CÍLE

 Cílem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina, která hájí oprávněný zájem dítěte, naplňuje potřeby dítěte a umožní mu příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

 

 

 KAPACITA SLUŽBY

 

 Kapacita služby je 25 rodin, v případě vyššího zájmu o poskytování služby je možné kapacitu navýšit.

 

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Službu poskytujeme každý všední den po telefonické domluvě od 8 do 17 hodin.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

CPPC poskytuje služby pěstounským rodinám, dětem v pěstounské péči, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, Mohelnice a Zábřeh. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci.

 

 

ZÁSADY SLUŽBY

 Hájíme zájem dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl oprávněný zájem dítěte.

 

Individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé pěstounské rodině.

 Vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

 

Vzájemná spolupráce – usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

Mlčenlivost a diskrétnost – vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská Třebová.  O citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby.

Respekt a empatie – respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a přistupujeme empaticky k situaci, v níž se pěstounská rodina nachází.

 

SEZNAM ČINNOSTÍ DLE ZÁKONA

 

 Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 48 Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami je naše činnost vymezena následovně:

 

(1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen pověření). Z  činností zákonem vymezených vykonáváme tři, tím je určen rozsah pověření organizace.

(2) Pověření organizace je v tomto rozsahu:

                1.            Uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami majícími v pěstounské péči dítě mladší 18 let a osobami v evidenci (§ 48 odst. 2 písm. d)

2.            Poskytovat osobám, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči. Tuto péči realizuje pracovník Centra pěstounské péče Cesta osobně a dle potřeby také prostřednictvím externích odborníků (v rámci vzdělávacích aktivit, případových konferencí, terapií apod.). Sledovat výkon pěstounské péče.  (§ 48 odst. 2 písm. f)

3.            Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat jejich jména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 2 písm. h)

Spolupracujeme s dalšími subjekty, se kterými je rodina v kontaktu.

Poskytujeme základní sociální poradenství všem, kteří se na naši službu obrátí.

Seznam lidí

Mgr. Martina Jínková - vedoucí služby
Mgr. Pavlína Hauznerová - sociální pracovnice