Adresář

Denní stacionář Domeček

Tel.: 733 676 795, 461 310 627
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01
Vedoucí služby: Kateřina Schőnová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DENNÍHO STACIONÁŘE DOMEČEK 

Veřejný závazek DS Domeček popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytované soc. služby.

 Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance denního stacionáře Domeček.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci denního stacionáře musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

 

Poslání

 Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení se do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Okruh osob

 Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

  

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

§  S duševním onemocněním

§  S tělesným postižením

§  S vadami zraku

§  S vadami sluchu

§  Přijmeme i inkontinentní žadatele

 

 Cíle služby

Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta v:

1.     klient, který je podporován v sebereailizaci a k rozvoji pracovních dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb

2.     klient, který samostatně zvládne základní činnosti při zajištění stravy

3.     klient, který samostatně zvládne péči o svou osobu

4.     klient, který má navázané sociální vazby

5.     klient, který dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím

6.     klient, který si dokáže vyřídit základní osobní záležitosti s minimální podporou další osoby

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní žít plnohodnotný život podobající se co nejvíce životu jeho vrstevníků.

 

Zásady poskytované služby

Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Denní stacionář Domeček řídí těmito zásadami:

 §  zachování lidské důstojnosti

§  podporované rozhodování

 

§  přiměřená podpora

 

§  přiměřená komunikace

 

§  individuální přístup

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 12 klientů.

 

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.

 

Seznam lidí

Kateřina Schőnová, DiS. - vedoucí služby
Petr Matoušek, DiS. - sociální pracovník
Bc. Petra Novotná - pracovník sociálních služeb
Dominika Šertlerová - pracovník sociálních služeb
Iva Kopřivová - pracovník sociálních služeb
Anna Pavelčíková - pracovník sociálních služeb