Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Denní stacionář Domeček


  • Tel.: 461 310 627, 734 435 089
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DENNÍHO STACIONÁŘE DOMEČEK 

Veřejný závazek DS Domeček popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytované soc. služby.

 Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance denního stacionáře Domeček.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci denního stacionáře musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

 

Poslání

 Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení se do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Okruh osob

 Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

  

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

§  S duševním onemocněním

§  S tělesným postižením

§  S vadami zraku

§  S vadami sluchu

§  Přijmeme i inkontinentní žadatele

 

 Cíle služby

Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta v:

1.     vedení domácnosti

2.     provádění péče o svou osobu

3.     navazování a udržování sociálních vztahů

4.     vyřizování osobních záležitostí

5.     smysluplnému využívání volného času

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní přejít do návazné služby.

 

Zásady poskytované služby

Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Denní stacionář Domeček řídí těmito zásadami:

 §  zachování lidské důstojnosti

§  podporované rozhodování

 

§  přiměřená podpora

 

§  přiměřená komunikace

 

§  individuální přístup

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 12 klientů.

 

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Mikulajská, DiS. - sociální pracovník Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení Bc. Jiří Podlezl - pracovník sociálních služeb Vratislava Kostaňuková - pracovník sociálních služeb Dagmar Charouzová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK