Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sociálně terapeutické dílny Ulita


 • Tel.: 733 676 795
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby:

Svoz uživatelů do zařízení z místa bydliště a zpět. Tato služba je řízena ceníkem STD Ulita.

  esf                                                        pk

V rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost jsme dostali účelovou dotaci na sociálně terapeutickou dílnu Ulita. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a z rozpočtu Pardubického kraje. V letech 2016 - 2018 činí  výše dotace je 9 502668,- Kč. Cílem tohoto projektu je :  

 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • dalšího vzdělávání,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN ULITA

           

 Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen Ulita popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytování sociální služby.

 

Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance Sociálně terapeutických dílen ULITA.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci sociálně terapeutických dílen ULITA musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

Ředitelka organizace schvaluje tuto metodiku, vydává ji v platnost a řeší případné porušování postupů vyplývajících z této metodiky.

Používané zkratky:

STD Ulita – sociálně terapeutické dílny Ulita

CHMT – Charita Moravská Třebová

 

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.

 

Cíle služby

1.            Klient připravený pro vstup do pracovního procesu.

2.            Klient dbající na svůj vnější vzhled.

3.            Klient dodržující pravidla pracovního procesu.

4.            Klient schopný běžně komunikovat a spolupracovat se zaměstnavateli, nadřízenými, spolupracovníky a veřejností.

5.            Klient zvládající dodržovat společenská pravidla.

6.            Klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu.

7.            Klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority.

 

Okruh osob

Služba sociálně terapeutické dílny Ulita je určena lidem ve věku od 18 do 60 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dosud dostatečné pracovní dovednosti a návyky z důvodu lehkého mentálního postižení či chronického duševního onemocnění. Jsme tu pro lidi z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu.

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu pouze osobám, které vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

 

Poskytujeme služby osobám s tímto přidruženým postižením:

              s vadami zraku. Osoba je schopna samostatně se orientovat a pohybovat v prostoru i po schodišti.

             S vadami sluchu. Osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem.

 

Zásady poskytované služby

 Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Sociálně terapeutické dílny Ulita řídí těmito zásadami:

             Důstojnost – vždy zachováváme důstojnost klienta, chráníme jeho důstojnost

             Motivace – povzbuzujeme každého klienta k co největší samostatnosti a k aktivnímu zapojení do činností. Snažíme se vyzdvihovat jeho silné stránky, klienta chválíme

             Respekt – respektujeme přání, očekávání, potřeby, možnosti a osobnost každého klienta

             Týmová práce – jsme tým, usilujeme o jednotný přístup ke klientům, přijímáme rozhodnutí týmově, neseme odpovědnost za týmovou práci, táhneme za jeden provaz

             Co klient zvládne sám, nedělá za něj pracovník – snažíme se pracovat tak, aby se klienti co nejvíce osamostatnili

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 15 klientů.

  

Provozní doba

 

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Renata Husáková - pracovník svíčkařské dílny Dana Marková - pracovník potravinové dílny Marie Mikulajská, DiS. - sociální pracovník Vendula Sekaninová - pracovník výtvarné dílny Marcela Slaninová - pracovník sociálních služeb Jana Vavřínová, DiS. - pracovník Andělského obchodu Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK