Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charitní pečovatelská služba Zlín z pohledu uživatelů, rodin i pracovníků

Charitní pečovatelská služba Zlín z pohledu uživatelů, rodin i pracovníků

Jste rádi když víte, zda odběratelé vaší práce, služby, jsou s ní spokojeni? Těší vás, když se k vám zákazníci vrací, či vás dokonce doporučí? Nejspíše odpovídáte kladně, je to tak nějak logické. Ne jinak je tomu u poskytovatelů sociálních služeb. A jak si stála v uplynulém kalendářním roce Charitní pečovatelská služba Zlín, je už nějaký ten den zřejmé. Několik stručných a výstižných otázek dostali jak uživatelé, tak rodinní příslušníci, ale i pracovníci jmenované služby. 

Dotazníkové šetření je primárně změřeno na zjištění souladu poskytování služby s veřejným závazkem.

 • uživatelům bylo předáno 260 dotazníků s návratností 146, z toho 8 dotazníků nevyplnili uživatelé využívající pouze stravování v jídelnách pro seniory, kde je realizováno podání stravy
 • rodinným příslušníkům a blízkým uživatelů bylo rozdáno 120 dotazníků, vrácen šedesát jeden dotazník. Pouze jeden dotazník se vrátil nevyplněný
 • celkem 14 pracovníků Charitní pečovatelské služby Zlín odevzdalo dotazníky ověřující soulad poskytované služby s naplňováním veřejného závazku (poslání, cíle, zásady)
První otázkou bylo zjišťováno, zda pracovníci ChPS podporují uživatele v tom, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí a nemuseli opustit místo svého dosavadního pobytu.
 • uživatelé: 91% dotazovaných uživatelů potvrdilo, že jim služba pomáhá v tom, aby mohli setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • blízcí: 97 % rodinných příslušníků potvrzuje, že služba podporuje uživatele v tom, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí; vyjádřené procento je shodné s předchozím rokem
 • pracovníci: všichni (12 rozhodně ano, 2 spíše ano) potvrzují, že díky službě mohou uživatelé setrcat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
Otázka třetí byla cílena na pocit bezpečí v přítomnosti pečovatelek.
 • uživatelé: rozhodně ano odpovědělo 126 respondentů, 9 pak spíše ano. Bez odpovědi zůstalo jedenáct dotazníků. Z uvedeného vyplynul pocit bezpečí, což je cílem a současně zásadou při poskytování služby
 • blízcí: rozhodně ano odpovědělo 52 respondentů, 8 pak spíše ano
  • „Se službami jsem velmi spokojena, děkuji.“

  • „Manžel je trvale ležící a vaše péči ve velmi důležitá.“

  • „Je rád, že k němu každý den někdo přijde.“

  • „Někdy je pečovatelka z důvodu přepracovanosti tak unavená, že je lépe asistovat při její práci.“

 • pracovníci: rozhodně ano 13 odpovědí, jedna odpověď spíše ano
Cílem čtvrté otázky, která je považována za maximálně soukromou, bylo zjistit pocit osamělosti, resp. zda jej služba pomáhá zmírňovat.
 • uživatelé: celkem 35% dotázaných se necítí osaměle, 49% uživatelů uvedlo, že služba pomáhá zmírňovat osamělost zcela nebo alespoň částečně, jeden respondent uvedl odpověď zápornou. Potvrdilo se, že cíl služby – zmírňovat osamělost uživatelů, je naplňován
 • blízcí: 28 % rodinných příslušníků si myslí, že jejich blízký není osamělý. 67 % rodinných příslušníků si myslí, že služba pomáhá zmírňovat osamělost zcela či částečně
  • „Jsem jeho manželka, jsem stále doma s manželem. Manželé jsme 58 let.“

  • „Je v domácím prostředí a s rodinou.“

 • pracovníci: ze svého úhlu pohledu vnímají, že více než 50% uživatelů se cítí osamoceně. Cílem služby tedy zůstává snaha o snižování osamělosti uživatelů
Sedmá otázka: Podporuje Charitní pečovatelská služba Zlín soběstačnost uživatelů?
 • uživatelé: 87 % jich uvedlo, že jsou službou podporováni k soběstačnosti
 • pracovníci: 86% uvedlo, že činnosti, které u uživatelů vykonávají, rozhodně pomáhají zmírňovat jejich ztrátu soběstačnosti. Podpora soběstačnosti je v souladu s cílem a posláním služby
Závěrem ohodnoťte spokojenost s Charitní pečovatelskou službou Zlín známkou, jako ve škole (1 – 5).
 • uživatelé: jiná známka, než výborná či chvalitebná, se neobjevila
 • blízcí: 57 respondentů uvedlo výbornou či chvalitebnou, tři se nevyjádřili; v jednom dotazníku rodinný příslušník vyjádřil velké poděkování za péči o manžela, ale zároveň v této otázce uvedl známku dostatečnou, tedy za 4
Prostor pro sdělení jakékoliv připomínky, pochvaly, námětu k řešení využili jen někteří: 
 • uživatelé:
  • „Jsem velmi spokojená pro slušnost, vlídnost, pochopení a trpělivost. Ochota je samozřejmostí. Díky všem“

  • „Schází mi, když potřebuju vyprat závěsy“

  • „Pracovnice žijí pro klienty“

  • „Už na potkání jsou pracovnice velmi milé, ochotné.“

  • „Když v rodině všichni pracují, je charitní služba potřeba. A jsou vynikající.“

  • „Je to velká výhoda a nám starším Vaše služby velice pomáhají. A doufám, že i do budoucna se můžeme spolehnout. Proto vám patří veliký dík. Jen snad chybí ta ordinace praktického lékaře. Hodně úspěchů do další vaší práce.“

  • „S prací a péči vašich pracovnic, a to všech, jsem velmi spokojená.“

  • „Zatím vaše služby využívám minimálně. Jen jednou týdně sprchování. S touto službou jsem naprosto spokojena!“

  • „Obdivuji jejich práci, která není vždy příjemná, ale přesto ji vždycky vykonají. Jsem vykoupaná, mám uklizeno a nemám díky nákupu hlad. Díky.“

  • „Ochotné a milé jsou děvčata při výdeji a roznášky obědů.“

  • „Kladně hodnotím provoz jídelny, stravu a hlavně chválím pracovnice kuchyně.“

 • blízcí:
  • „Děkujeme“ „Děkujeme Vám“ „Velké díky“ se objevilo 11x

  • „Jste skvělí“

  • „Tatínek i my jsme spokojení, Děkujeme.“

  • „Ještě že vás máme.“

  • „Náš velký obdiv a vřelé díky.“

  • „Velmi kvalitní služba a všem potřebným vaši službu doporučuji“

  • „Všechny jsou velmi pečlivé.“

  • „Nelze použít výraz, že stanovené zásady nedodržují, funguje dohoda.“

  • „Vážím si moc organizací, které se zabývají sociálními službami. Člověk sám bez pomoci by si nepomohl – ani jeho příbuzní. Děkujeme moc za dosavadní spolupráci.“

Děkujeme všem, kteří věnovali čas dotazníkovému šetření. velmi si toho vážíme. Uděláme maximum, aby podněty a připomínky byly jednou z motivací, která nás posunuje v kvalitě, efektivitě,profesionalitě.

Ing. Pavla Romaňáková, Charita Zlín

Podporovatelé a dárci sociální služby v roce 2018

statutární město ZlínZlínský kraj

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK