Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uživatelé jsou v centru denních služeb spokojeni. Dotazníkové šetření 2018 vyhodnoceno

Uživatelé jsou v centru denních služeb spokojeni. Dotazníkové šetření 2018 vyhodnoceno

Jste rádi když víte, zda odběratelé vaší práce, služby, jsou s ní spokojeni? Těší vás, když se k vám zákazníci vrací, či vás dokonce doporučí? Nejspíše odpovídáte kladně, je to tak nějak logické. Ne jinak je tomu u poskytovatelů sociálních služeb. A jak si stála v uplynulém kalendářním roce služba nesoucí název Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín? "Všichni uživatelé, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, by službu doporučili svým známým a přátelům," sdělila vedoucí centra. A to je skvělé.

Jsme velmi rádi, že naši uživatelé byli ochotní a odpověděli nám na naše dotazníky, které nám pomohou při zkvalitňování našich služeb. Příjemně nás překvapilo vyhodnocení první otázky, která se týkala pobytu v našem zařízení, kdy se velká většina uživatelů zde cítí velmi dobře. Samozřejmě se v dotaznících objevily i negativní odpovědi, které se budeme snažit minimalizovat a maximálně našim uživatelům vyhovět.

V dotaznících jsme zjišťovali, jak jsou naši uživatelé spokojeni s denní nabídkou a jaké aktivity preferují. Nejvíce naši uživatelé preferují kreativní činnosti a na druhém místě luštění křížovek, dokumenty nebo trénování paměti. Rádi uvítají návštěvu zajímavých míst v okolí Zlína, exkurze a výstavy nebo návštěvu kina či divadla. V rámci informovanosti seniorů se při pořádání odborných přednášek zaměříme na témata týkající se zdraví, cestování a jiné zajímavosti.

Vzhledem k neustálému zkvalitňování našich služeb nás zajímalo, zda se naši pracovníci věnují našim uživatelům dostatečně. Z výsledků jasně vyplynula spokojenost. Jedna z nejdůležitějších otázek se týkala klíčového pracovníka, kdy jsme chtěli vědět, jestli uživatelé znají svého klíčového pracovníka. Vzhledem k věkovému složení našich uživatelů se snažíme častěji připomínat význam a jména klíčových pracovníků, hlavně při individuálním plánování. Na tuto otázku odpověděli všichni kladně.

Jako každý rok jsme zařadili do dotazníku otázku spojenou s kvalitou obědů. Letos jsme se setkali i s negativní odpovědí. Tuto nespokojenost jsme vnímali během roku často. Uživatelé si nejvíce stěžují na to, že se jídelníček opakuje a také, že kvalita jídla se mírně zhoršila. V zájmu našich uživatelů jsme tyto požadavky předali externímu dodavateli stravy.  

Všichni dotazovaní by doporučili naši službu svým známým a přátelům.

V poslední otázce jsme nechali prostor pro vyjádření a podněty ke zlepšení. Dva respondenti na tuto otázku nedopověděli, zbylí tímto službu pochválili nebo napsali své přání, kam by se rádi podívali. Ať už do ZOO Lešná, 3D kina ve Zlatém Jablku či do divadla.

Několik otázek jsme připravili i pro rodinné příslušníky. Jsme vděčni za skutečnost, že pět rodin se našim otázkám věnovalo.

Z odpovědí plyne, že o službě se rodiny dozvěděly od blízkých a známých, nebo si informace vyhledaly na internetu. Všem byly potřebné informace, obdržené při následném setkání, srozumitelné, s rozsahem a realizací služby jsou všichni spokojeni. Na dotaz, zda mají zájem se zapojit do pravidelných podpůrných skupin pečujících, odpověděli kladně zástupci tří rodin. Podnět ke zlepšení služby od blízkých osob našich uživatelů nezazněl.

Velmi si vážíme těch, kteří nám dotazník vyplnili, za jejich upřímnost, otevřenost a čas, který dotazům věnovali. Výsledky dotazníkového šetření nám pomáhají ke zkvalitňování služeb, kdy se snažíme uživatelům co nejvíce zpříjemnit pobyt v našem zařízení, aby se zde cítili co nejlépe.

Bc. Kamila Slezáková DiS., vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory Charity Zlín

Podporovatelé a dárci sociální služby v roce 2018

statutární město ZlínZlínský kraj

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK