Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uživatelé centra denních služeb se v zařízení cítí velmi dobře

Uživatelé centra denních služeb se v zařízení cítí velmi dobře

Trvale nás zajímá, jak jsou uživatelé spokojeni ... s Domovinkou-centrem pro seniory

A nejen uživatelé. Poprvé bylo krátké dotazníkové šetření připraveno i pro rodinné příslušníky. Ti, kteří se zapojili, jsou spokojeni, služba naplňuje jejich očekávání. Informace získané při úvodní schůzce hodnotí jako srozumitelné, naprosto dostačující. Co je neoslovuje, je zapojení se k podpůrným skupinám pečujících, což zlínská Charita nabízí. 

Je potěšující, že uživatelé centra byli ochotni zapojit se do dotazníkového šetření. I přesto, že návratnost dotazníků byla padesáti procentní, odpovědi jistě budou dobrým vodítkem při zkvalitňování sociální služby. Příjemně nás překvapilo vyhodnocení první otázky, která se týkala pobytu v našem zařízení, kdy velká většina uživatelů se zde cítí velmi dobře.

Co každou službu hodně zajímá, je zdroj informace o službě a také, zda by stávající uživatelé danou službu doporučili svým známým, pokud by i oni byli v nepříznivé situaci.

Z odpovědí vyplynulo, že většinu uživatelů nesměrovaly k využití sociální služby jejich děti či vnoučata, kteří nejčastěji využili k vyhledání služby internet a reference známých. Co se týká doporučení služby, všichni dotazovaní by ji doporučili dál a mnohdy tak činí, když při nejrůznějších setkáváních vypráví, jak tráví svůj den.

Vzhledem k neustálému zkvalitňování našich služeb nás zajímalo, zda se pracovníci věnují  uživatelům dostatečně. Z výsledků jasně vyplynula spokojenost. Jedna z nejdůležitějších otázek se týkala klíčového pracovníka, kdy jsme chtěli vědět, jestli jej uživatelé znají. Vzhledem k věkovému složení našich uživatelů se snažíme častěji připomínat význam a jména klíčových pracovníků. Jelikož se v odpovědích na tuto otázku objevily odpovědi záporné, budeme o tomto pojmu více s uživateli mluvit, hlavně při individuálním plánování.

Pestré denní a týdenní činnosti centra jsou běžně s uživateli konzultovány, zmiňovány při skupinových i osobních rozhovorech. Ale bude odpověď naprosto totožná, když je dotaz položen písemně, prostřednictvím dotazníku?

Nejvíce uživatelé preferují trénink paměti a na druhém místě různá tělesná procvičování a četbu denního tisku. Také ale touží po návštěvě okolí města, chybí jim návštěvy kina a divadla. Co se týká zvaných hostů, v rámci informovanosti seniorů se zaměříme na témata týkající se zdraví, cestování a také nevšednosti.

Jako každý rok jsme zařadili do dotazníku otázku spojenou s kvalitou obědů. Letos jsme se nesetkali s negativní odpovědí. Do našich dotazníků jsme zařadili i otázku týkající se duchovní podpory poskytované pastorační asistentkou, a jak vyplynulo z dotazníků, jsou s ní uživatelé, kteří tuto službu využívají, spokojeni.

Poslední bod dotazníku jsme nechali na volné vyjádření našich dotazovaných. Jsme rádi za pozitivní pochvaly, které se v dotaznících objevily. Nenašla se žádná negativní odpověď nebo dokonce stížnost.

A to je dobrá vizitka :-). Velké poděkování všem, kteří se na realizaci služby podílejí!

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je uloženo ve službě.

Domovinku – centrum denních služeb pro seniory finančně podporuje Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, statutární město Zlín a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK