Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sbírka Základní škola Mostní, Zlín

Veřejná sbírka podporuje vzdělávání žáků

s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. 

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům

  • číslo bankovního účtu 115 - 9911570267 / 0100
  • vedený u Komerční banky, a.s., Třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
  • jiné měny a mezinárodní platby IBAN: CZ6401000001159911570267

Základní škola Mostní

Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9  a základní školu při zdravotnickém zařízení.

Škola na Mostní ulici je základní školou s 1. a 2. stupněm. Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.  Ve třídách základní školy vzdělává žáky podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného podle RVP ZV a formou individuální integrace žáky podle ŠVP pro ZŠS „Krok za krokem“.

Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 vyhovující. V posledních letech škola získala z prostředků ESF finance na modernizaci výuky žáků prostřednictvím realizovaných projektů školy.  Z těchto projektů byly nově vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a počítačová učebna. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny – cvičná kuchyňka, dřevo a kovo dílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis, školní hřiště, školní zahrada a učebny pro výuku naukových předmětů.

Dnes tuto školu navštěvuje asi 50 žáků. Dětem se věnují speciální pedagogové, a to nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení v zájmových kroužcích. O práci v kroužcích mají děti zájem, odpovídají tomu i výsledky při prezentaci školy, zejména ve výtvarné, pracovní i sportovní oblasti, kde žáci dosahují výborných úspěchů. Pedagogové u žáků rozvíjí pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, podněcují pozitivní vztah k práci. Učí je pracovat samostatně i v týmu, vedou je k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Všichni mají možnost stravovat se ve vlastní školní jídelně, která je moderně vybavená a kde se vaří velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy. 

V červnu 2019 byla zahájena veřejná sbírka

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Základní školu Zlín, Mostní, ulice Mostní 2397, 760 01 Zlín, která vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. 

Finance budou využity k modernizaci a rozvoji výuky, zájmových a relaxačních činností, včetně případné revitalizace zázemí uvnitř i vně budovy, s přímým dopadem na rozvoj dovedností a schopností žáků.

Ke stažení

Sbírka Základní škola Mostní, Zlín

Koordinátor sbírky

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK