Církevní základní a mateřská škola

Veřejná sbírka podporuje vzdělávání a formování dětí a žáků

zlínské školy, jež je otevřena všem, kteří respektují její křesťanské zaměření

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům (dary předáváme v plné výši)

  • číslo bankovního účtu 123-833350267 / 0100 
  • vedený u Komerční banky, a.s., Třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
  • jiné měny a mezinárodní platby IBAN: CZ0401000001230833350267

Církevní základní a mateřská škola, Zlín

Základním posláním školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Nadstavbou výchovy a vzdělávání je formace dětí a žáků v křesťanské osobnosti. Jde o přirozené navázání  na výchovu v rodinách. Škola je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i z rodin bez vyznání, které však budou respektovat křesťanské zaměření školy.

Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Škola na cestu životem s povinným předmětem náboženská výchova, kterou vyučují na I. stupni paní učitelky s potřebnou aprobací a na II. stupni kněží – salesiáni zlínské farnosti, což je velmi vhodné pro získání kontaktu mezi nimi a dětmi. Od třetího ročníku je vyučován anglický jazyk a od sedmého ročníku jazyk německý. Žáci se také pravidelně účastní ve druhém a třetím ročníku kurzů plavání.

Za hlavní cíl výchovně vzdělávacího procesu si škola klade co nejkvalitnější výuku všech vyučovacích předmětů. Výuka musí být vzhledem k širokému profilu schopností a nadání žáků  uzpůsobena tak, aby neponižovala žáky slabší a byla jim věnována dostatečná péče v rámci individuálního vzdělávacího plánu, ale také tak, aby se žákům nadprůměrným dostalo dostatečné péče (zapojení do soutěží, olympiád apod.). Třídy jsou testovány v hlavních předmětech prostřednictvím srovnávacích testů SCIO a NIQES, do kterých jsou zapojeny školy v rámci celé České republiky.

V prosinci 2019 byla zahájena veřejná sbírka

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně, ulice Česká 4787, 760 05 Zlín, jejímž cílem je poskytovat základní vzdělání a současně formovat děti a žáky v křesťanské osobnosti a navázat tak na výchovu v rodinách. Škola je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i z rodin bez vyznání, které však budou respektovat křesťanské zaměření školy.

Finance budou využity k modernizaci a rozvoji výuky, zájmových a volnočasových činností, včetně případné revitalizace zázemí uvnitř i vně budovy, s přímým dopadem na vzdělávání dětí a žáků.

Ke stažení

Koordinátor sbírky