Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tři králové aneb Slavnost Zjevení Páně, řecky Epifaneia

...Bůh se zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci .... 

Ale každý koledník, každá ves, každá oblast, každý kraj, může do lidové koledy vnést "něco  svého".  Napište nám a vytvořme společnou koledu. Podmínkou je, že Vámi zaslaný verš musí být označen celým jménem odesílatele a lokalitou, z níž přichází, případně zdrojem, odkud byl převzat - toto bude u verše zveřejněno. A můžeme začít!

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví, vinšujeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a nový rok Vám vinšujem.

... v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. V tomto svátku se tedy Kristus zjevuje všem, i nevěřícím, či jinověrcům. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Podle legendy byli tři mudrci či mágové z Bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.

Poprvé se o třech mudrcích objevuje zmínka na počátku 3.století, který počet tří vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6.století u sv. Caesaria z Arles. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se mudrcům dostává až v lidových vyprávěních v 7.století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu.

Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary – Kašpar nese Kristu zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívají při obětech kněží a Baltazar přináší myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Tyto tři dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují všechna v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec.

Zdroj: www.vira.cz , www.cs.wikipedia.org

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK