Adresář

Terénní služba Domino

Tel.: 571 620 997, 733 741 678
Zámecká 921, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Jaroslav Došek - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Terénní služby Domino (dále jen TS) Charity Valašské Meziříčí, se sídlem na ul. Zámecká 921, Krásno nad Bečvou je kontaktovat osoby bez přístřeší, za účelem nabídnutí řešení jejich sociální situace prostřednictvím poradenství a nabídky jiných služeb. Terénní služba je poskytována ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a jejich přilehlých obcích. Kapacita  služby - 10 osob za den.

 

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Naši službu poskytujeme osobám bez přístřeší a osobám v krizi ve věku od 18 -ti let, kteří z různých důvodů ztratili, nebo opustili svůj domov, byt, či ubytování, neumí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a potřebují ve svém životě pomoc jiné osoby.

 

KRITÉRIA PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY:

 • ·         Zájemce žádá o sociální službu, kterou Terénní služba neposkytuje 
 • ·         Uživatel porušil „Pravidla pro spolupráci Terénní služby“ a trvá stanovená doba, v níž nemůže žádat o opětovné poskytnutí služby
 • ·         Neposkytujeme službu osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení. Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z těchto důvodu, je mu na jeho přání zprostředkována lékařská pomoc

 

CO JE NAŠIM CÍLEM

 

 • Vyhledávat a kontaktovat osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci a spadají do cílové skupiny
 • předcházet jejich sociálnímu vyloučení a pomáhat v návratu zpět do běžného života společnosti

 

KROKY K DOSAŽENÍ CÍLE

 • kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace
 • poskytování krizové intervence
 • zprostředkování další návazné sociální služby (Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabilitace atd.)
 • zprostředkování možnosti výměny šatstva
 • zprostředkování možnosti provedení osobní hygieny
 • zprostředkování možností aktivního trávení volného času
 • poskytování základního sociálního poradenství a potřebných informací o dostupných veřejných službách
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů
 • pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • pomoc při sepisování dokumentů
 • pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami
 • podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností
 • doprovod na úřady, instituce (soud, PMS, ÚP,SO)
 • doprovod do zdravotnického zařízení

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

Individuální přístup

Je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zaměstnanci zařízení pohlíží na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.

Svobodná volba

Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace, v rámci pravidel naší služby. Zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Každý má právo na svobodné rozhodnutí, i když je špatné.

Křesťanský přístup

Přijímáme trpícího člověka v nouzi s laskavostí a pochopením, přinášíme naději do jeho života, pomáháme hledat východiska a řešení z jeho neutěšené situace, přestože on sám se již nedokáže přijmout a všichni ostatní jej "odepsali".

Samostatnost

Podporujeme uživatele v samostatnosti a soběstačnosti. To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním, to neděláme za něj.

Rovný přístup

Berme uživatele služby jako rovnocenného partnera, přestože je kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům. Respektujeme jeho svobodná rozhodnutí.

Flexibilita

Pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.

Kvalita a odbornost

Klademe důraz na vzdělávání pracovníků, sdílení informací a jednotný postup. Sledujeme nový vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce.

 

OBSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY    § 69 zákona č. 108/2006 Sb.  O sociálních sužbách

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Jedná se především o poskytování informací o celkové situaci ve společnosti, o možnostech využívání všech dostupných zdrojů, o jejich provázanosti a vlivu na celkové zlepšení sociální a životní situace uživatele 

2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Můžeme pomoci při vyřizování běžných záležitostí jako je například:

 sepsání písemností pro úřady,  vyplnění tiskopisů, vyřízení osobních dokladů (např. občanský průkaz, rodný list, výuční list apod.), hledání zaměstnání, bydlení, nabízíme pomoc s hospodařením s finančními prostředky, poskytujeme informace týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, atd. Součástí nabídky je zprostředkování kontaktu, v případě potřeby i doprovod na úřady instituce, zdravotnická zařízení a další návazné služby

 • Pomůžeme při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob:

 k těmto účelům mohou uživatelé využít služební mobil terénních pracovníků, v nabídce je také dopisní papír, obálka a známka.

 • Realizujeme sociálně terapeutické činnosti, jejichž pomoc vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

 terénní pracovníci podporují u uživatelů tvořivost a aktivní přístup v trávení volného času,

pomáhají uživatelům zprostředkovat kontakty na organizace poskytující poradenské služby v oblasti zaměstnávání, na úřady práce a snaží se uživatele zapojit do aktivizačních programů.

 • Poskytujeme informace o rizicích, spojených se současným způsobem života na ulici:

 pravidelné aktuální informace o rizicích současného způsobu života uživatelů a hledání alternativních řešení jsou nezbytnou součástí naší práce

 

KDE NÁS NAJDETE?

Kancelář Terénní služby se nachází v budově na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, v těsné blízkosti Mlékárny Valašské Meziříčí. Ve stejném objektu je také Denní centrum a Noclehárna pro muže a ženy bez domova. Zhruba 500 m od budovy je vlakové nádraží a zastávka MHD. Přibližně ve stejné vzdálenosti se nachází autobusové nádraží.

 

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek -  od 8.00 do 15.00 hodin

Soboty, neděle a svátky je zavřeno.

 

PRACOVNÍ TÝM A KONTAKTY:

Mgr. Jozefína Račeková - vedoucí služby a terénní sociální pracovník
Kontakt: 733 741 678,  571 620 997,  jozefina.racekova@valmez.charita.cz

Valentyn Aleksyeyevets - terénní pracovník v sociálních službách
Kontakt: 737 475 826, 571 620 997  valentyn.aleksejevec@valmez.charita.cz

Mgr. Anna Husáková, DiS. – terénní sociální pracovník
Kontakt:
605 236 202,  571 620 997,  anna.husakova@valmez.charita.cz

Milan Goláň - terénní pracovník v sociálních službách (pro ORP Rožnov pod Radhoštěm) - kontakt: 737 401 368

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Jaroslav Došek - vedoucí a sociální pracovník