Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Denní služby seniorům v zařízení poskytovatele


 • Tel.: 734 435 386, 739 524 337
 
Zálešná I/3222, Zlín, 760 01 Vedoucí služby: Bc. Kamila SLEZÁKOVÁ, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

doprava uživatelů vozem poskytovatele do ze zařízení – určeno uživatelům služby ve dnech jejich pobytu v centru denních služeb

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín

vytváří podmínky k tomu, aby uživatelé  mohli prožívat důstojné stáří v maximální sociální interakci se svým okolím a současně je směruje ke zvýšení jejich sociokulturní úrovně. Velký důraz je kladen na posilování vlastní samostatnosti uživatelů a jejich motivace k vlastní iniciativě při realizaci denních programů.

Motto: ´Není dobré, aby člověk byl sám´

Služba, realizovaná od roku 2006, naplňuje své poslání a cíle

 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů, obyvatel Zlína a okolí, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti
 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • realizuje představy uživatele o náplni (průběhu) jeho pobytu v centru denních služeb
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k samostatnosti
 • aktivizuje schopnosti uživatelů
 • umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti vrstevníků
 • respektuje soukromí uživatelů
 • dodržuje práva uživatelů
 • předkládá uživatelům duchovní podporu
 • nabízí důstojné prostředí
 • pomáhá rodinám, které pečují o své blízké seniory
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah poskytované služby v centru pro seniory

 • pracovní dny      7:00 - 15:00hodin 

Ke stažení

K vyplnění a odeslání

Patronkou služby je svatá Ludmila

 • památka 16. září; úmrtí v roce 921
 • patronka: Čech, babiček, matek, nemocných, ...
 • atributy: stočený závoj nebo šál kolem krku; často zobrazována s malým sv. Václavem, kterého vyučuje

"Ludmila byla moudrá, chápající, předávala s láskou své zkušenosti," Michaela Blahová (vedoucí služby XI.2013 - XI.2016)

Střípky z činnosti Domovinky - centra denních služeb pro seniory

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory ve fotografii

Odkazy


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Kamila SLEZÁKOVÁ, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK