Caritas

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné
a pomáhat bližním v nouzi.

Charita Zlín

je nestátní nezisková organizace, která se zabývá sociální, zdravotní, charitativní a humanitární činností především na Zlínsku, v děkanátech Vizovice a Zlín. Byla ustanovena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v červnu roku 1991, zřízena dekretem v listopadu 1993, jako účelové zařízení římskokatolické církve.

Charita Zlín

je samostatný právnický subjekt, začleněný do organizační struktury Arcidiecézní charity Olomouc. je součástí Charity Česká republika, skrze ni je zapojena do mezinárodních společenství křesťanských organizací - evropské Caritas Europa se 49 členy a celosvětové Caritas Internationalis s více než 160 členy.  

Posláním Charity Zlín

je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání.

Cílem Charity Zlín

je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

About Charity Zlin

Charity Zlin is a non-governmental non-profit organisation, which deals with charitable, health and humanitarian activities in the region of the City of Zlin. It was founded by the Archbishop of Olomouc Mons. Jan Graubner in July 1991 as a facility of Roman Catholic Church in the Czech Republic. It is an independent legal entity; in an orderly manner part of the Archbishop's Charity in Olomouc, Czech Republic and through it the member of Society the Czech Catholic Charity, Caritas Europa and Caritas Internationalis.

The mission of the charity is a practical and concrete help to people in physical, spiritual or social stress. It is a service offered to human without regard to his/her race, nation, social position or religion.

Von der Karitas Zlin

Karitas Zlin ist eine nicht staatliche gemeinnützige Organisation, die sich mit der charitativen, gesundheitlichen und humanitären Tätigkeit im zliner Region beschäftigt. Sie wurde von dem olmützer Erzbischof Mons. Jan Graubner im Juni 1991 als eine zweckbestimmte Einrichtung der römisch-katolischen Kirche gegründet. Karitas Zlin ist eine unabhängige jurisatische Person, die organisatorisch in die Erzdiözese Karitas Olomouc gehört, und durch diese auch ein Mitglied der Assoziation Tschechische katolische Karitas, der Caritas Europa und der Caritas Internationalis ist.

Die Berufung der Karitas ist eine praktische und konkrete Hilfe den Menschen in ihrer fysischen, geistlichen und sozialen Not. Es handelt sich um einen dem Menschen ohne Rücksicht auf seine Rasse, gesellschaftliche Position und religiöses Bekenntniss geleisteten Dienst.

Charita Zlín

v současné době provozuje čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, včetně paliativní. Při zajišťování sociálních služeb Charita Zlín spolupracuje se státní a veřejnou správou, podnikateli. Některé z aktivit jsou určeny také pro veřejnost. Mezi nejvýznamnější akce s širokým společenským ohlasem patří Tříkrálová sbírka.

Patronem Charity Zlín je svatý Josef Dělník

  • nezávazná památka 1.května
  • patron všech pracujících, otců, rodin, církve
  • atributy tesařské nástroje, koš, lilie, hůl, Ježíšek

"Patronem Charity Zlín je svatý Josef Dělník, jako výraz hluboké úcty před prací zaměstnanců, jež umožňuje v rámci možností důstojný život velkého množství lidí," Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity.

Charita Zlín, připomínka 30. výročí od ustanovení

Z historie Arcidiecézní charity Olomouc

Arcidiecézní charita Olomouc je koordinačním centrem, které má za úkol být odpovědným za Charitu v celé arcidiecézi podle církevního práva a přitom respektovat právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých složek, farních a oblastních Charit. Svou činnost započala již po roce 1920. Ta byla násilně přerušena válkou a poté totalitním komunistickým režimem. Po jeho pádu od roku 1990 byla znovu zahájena její nová éra takříkajíc od nuly, protože neexistovala žádná služba, žádné zařízení a nebyl ani jeden zaměstnanec. Až do současnosti tak prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes působí v olomoucké arcidiecézi téměř pět desítek farních a oblastních Charit, které zřizují či provozují přes sto charitních zařízení a služeb, v nichž pracuje více než 500 pracovníků.

Z historie Charity Česká republika

V době první republiky sdružovala Charita v ČSR několik set sociálně zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách. Po nuceném omezení činnosti během Druhé světové války a poválečné obnově charitní činnosti přišlo komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce. Novým začátkem se stal rok 1989, kdy se ve společnosti otevřely možnosti práce na církevním poli a kdy mohla na základě vládního zákona 308/1991 Sb. znovu vzniknout Charita jako organizace, pečující o potřebné.

Posláním Charity Česká republika

je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Patronem je svatý Vincenc z Pauly

Ke stažení