Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uživatelé odborného poradenství si nejvíce cení vstřícného přístupu

Uživatelé odborného poradenství si nejvíce cení vstřícného přístupu

Trvale nás zajímá, jak jsou uživatelé spokojeni ... s Občanskou poradnou Charity Zlín

Celkem jedno sto dvacet šest uživatelů služby, což je téměř polovina z těch, kterým pracovníci poskytli odborné sociální poradenství, se zapojilo během celého roku do anonymního dotazníkového šetření. Názorů všech, kteří službu aktivně využívají, si velmi vážíme, neboť slouží k jejímu zkvalitňování.

Poradenství je službou anonymní, proto nebyly předmětem zájmu údaje typu pohlaví, věk, stav ...

Co každou službu hodně zajímá, je zdroj informace o službě a také, zda by stávající uživatelé danou službu doporučili svým známým, pokud by i oni byli v nepříznivé situaci.

Z odpovědí je patrné, že 72 (tj. 57%) uživatelů, získalo informace od známé osoby či rodiny, 25 (tj. 20%) uživatelů má pak informace z internetu, ostatní se o službě dozvěděli z tisku či náhodně, např. při akcích poskytovatele, na úřadech, u lékařů.   

Všichni uživatelé, kteří odpovídali na položky dotazníku, by poskytovanou službu doporučili svým blízkým a přátelům, přičemž většina volila položku ´určitě ano´, patnáct procent dotázaných pak ´spíše ano´. Jeden uživatel uvedl možnost ´nevím´, což ale blíže nezdůvodnil.

Uživatelé měli možnost vyjádřit také svůj názor, co jim vyhovuje ve službě méně a co by mohlo být zdrojem jejich případné nespokojenosti. Deset procent respondentů se vyjádřilo ve druhé polovině roku ke skutečnosti, že služba nemůže podávat návrh na povolení oddlužení, šesti uživatelům chybí přímo v poradně psychologické služby, byť jsou v případě potřeby nabízeny externě. Dvanáct osob uvedlo nevyhovující pracovní dobu.

Předcházející otázky doplnila ta, která zjišťovala, čeho si uživatelé služby nejvíce cení.

Dotazovanými uživateli byla nejvíce ceněna možnost vstřícného přístupu, což volila polovina z nich. Pětina z dotazovaných uvedla, že si nejvíce cení získání potřebné informace. Pro ostatní byla prioritou anonymita, bezplatnost, nezávislosti a nestrannost.

Je pozitivní, že se uživatelé, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, vyjadřují k činnosti občanské poradny velmi příznivě. Pro většinu uživatelů je důležitý vstřícný a osobní přístup pracovníků poradny, vysoce také oceňují nezávislost poradce. Nezávislost a důvěru podtrhuje skutečnost, že deset uživatelů vyjádřilo svůj osobní názor k poradně. 

A to je dobrá vizitka :-). Velké poděkování všem, kteří se na realizaci služby podílejí!

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je uloženo ve službě.

Občanskou poradnu Charity Zlín finančně podporuje Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, statutární město Zlín a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK