Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně

Kde nás najdete

Adresa

Broučkova 5352, Zlín 76001

Provozní doba

služba dle smlouvy s uživatelem, na základě sociálního šetření a individuálního plánování

 • terénní forma
  • 7:00 - 19:30 hodin
 • ambulantní forma
  • 11:15 - 12:30 hodin pracovní dny, podání stravy v jídelně
Oblast působnosti

služba je poskytována osobám, které si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení, nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost

 • pomoc a podpora při oblékání, svlékání, prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, přesunu na lůžko, vozík; jídlo a pití - pomoc při přípravě, donáška, podání; pomoc při osobní hygieně, základní péči o vlasy a nehty; běžný úklid a údržba domácnosti, praní a žehlení prádla; doprovázení k lékaři 

Na koho se můžete obrátit

Bc. et Bc. Pavlína BENEDIKOVÁ ZAHNAŠOVÁ DiS.

sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Tel.: 739 524 330 E-mail: _8IvZ.54g8uxRcenW7c-b-~fT-uk87j7T-M

Bc. Marta KUBÁŇOVÁ

sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Tel.: 603 579 135 E-mail: 88EDRWamX8Ay.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Zlín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

Registrační číslo služby
4453882

Rejstřík MPSV
https://1url.cz/xzJs7

Aktuální kapacita - ambulantní služba
1

Aktuální kapacita - terénní služba
16

Poslání a cíle

 • Charitní pečovatelská služba poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
 • Cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně vykonávat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.

Zásady

 • odborná a profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků
 • nestrannost při poskytování služby
 • individuální přístup k uživateli, vzájemná důvěra a pocit bezpečí
 • úcta, empatie, ochota
 • respektování a chránění práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnosti, ochrana osobních údajů
 • podpora uživatele při vyjadřování vlastní vůle, tzn. možnost
 • upravit způsob poskytované služby, podat stížnost, nahlédnout do své osobní dokumentace, měnit dohodnutý cíl, změnit klíčového pracovníka, ukončit službu bez udání důvodu
 • podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Dohled nad dospělým uživatelem pečovatelské služby dle aktuálního sazebníku. Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník poskytovatele zastoupí pečujícího rodinného příslušníka (nepřítomnost z důvodu návštěvy lékaře, vyřizování osobních záležitostí atp.), a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě. Obsahem dohledu je doprava pracovníka do domácnosti uživatele, následná osobní návštěva, kontrola jeho stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, předčítání, procházka a i jiné, předem domluvené aktivity.

Další informace

Charitní pečovatelská služba Zlín

dává uživatelům služby možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Umožňuje tak zachovat křehnou síť emocionálních a sociálních vazeb na okolí, v němž člověk žije, s pocitem sounáležitosti a s možností aktivně se podílet na zlepšení své situace.

Pečovatelská služba, realizovaná od 1991, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby nejen v pracovní dny, ale i ve dnech volna
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů a osob se zdravotním postižením, obyvatel Zlínska, kteří se nedokážou postarat o všechny své základní životní potřeby
 • umožňuje uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé situace
 • podporuje u uživatelů v maximální možné míře jejich soběstačnost
 • zmírňuje osamělost a bezmocnost, těch, o které pečuje
 • pomáhá tak rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, avšak nemohou se této péči věnovat nepřetržitě po celý den
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah pečovatelské služby

jež je poskytována na základě smlouvy s uživatelem dle jeho individuálních potřeb, na základě sociálního šetření a individuálního plánování

 • služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
  • v čase 7:00 - 19:30 hodin
 • služba podání stravy (jídelna) v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • podání stravy v jídelně, pracovní dny 11:15 - 12:30 hodin
 • podrobný rozpis k dispozici v dokumentu Popis realizace pečovatelské služby

Místní dostupnost terénní služby

 • služba je nejčastěji poskytována ve Zlíně a jeho místních částech, Fryštáku a jeho místních částech, v obcích Lípa a Želechovice nad Dřevnicí
 • dále v obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Hvozdná, Karlovice, Kašava, Lhota, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Provodov, Sazovice, Tečovice
 • v ostatních, zde neuvedených obcích ORP Zlín, může být poskytnuta za předpokladu nenaplněné kapacity služby

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Anežka Česká

 • památka 13.listopadu; úmrtí 1282
 • patronka Čech; nemocných, chudých a trpících, ...
 • atributy: lilie, almužna, hábit, klariska, koruna, kostel, nemocný

Anežka je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže našemu poslání," Božena Sukopová (vedoucí služby I.2013 - V.2016)

Střípky z činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

logo_Zlínský krajlogo_statutární město Zlín

Finanční podpora 2020: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E, listopad 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.