Co praví legenda

Tři králové aneb Slavnost Zjevení Páně, řecky Epifaneia

...Bůh se zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci .... 

Ale každý koledník, každá ves, každá oblast, každý kraj, může do lidové koledy vnést "něco  svého".  Napište nám a vytvořme společnou koledu. Podmínkou je, že Vámi zaslaný verš musí být označen celým jménem odesílatele a lokalitou, z níž přichází, případně zdrojem, odkud byl převzat - toto bude u verše zveřejněno. A můžeme začít!

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví, vinšujeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a nový rok Vám vinšujem.

... v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. V tomto svátku se tedy Kristus zjevuje všem, i nevěřícím, či jinověrcům. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Podle legendy byli tři mudrci či mágové z Bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.

Poprvé se o třech mudrcích objevuje zmínka na počátku 3.století, který počet tří vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6.století u sv. Caesaria z Arles. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se mudrcům dostává až v lidových vyprávěních v 7.století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu.

Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary – Kašpar nese Kristu zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívají při obětech kněží a Baltazar přináší myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Tyto tři dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují všechna v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec.

Zdroj: www.vira.cz , www.cs.wikipedia.org