Jak se zapojit do koledování

Vlastní koledování provádí skupinky tří králů

Každá skupinka má svého vedoucího, který je starší 15-ti (lépe však 18-ti) let.

Vedoucí skupinky musí splňovat tyto podmínky:

  • vlastní platný občanský průkaz
  • je bezúhonný
  • pro potřeby organizace sbírky poskytne svoje osobní údaje, které budou použity pouze a výhradně na vyrobení průkazky
  • má stručné vědomosti o:
    • účelu a využití právě probíhající sbírky
    • činnosti Charity Zlín
    • pravidlech nakládání s pokladničkou během vlastní sbírky

Vedoucím skupinky může být i jeden ze tří králů – v tom případě ale musí být jeho maska pouze taková, aby bylo možné dle občanského průkazu ověřit jeho totožnost.

Vedoucí skupinky je vybaven průkazkou vedoucího skupinky. Je to forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, městská policie, pověřený pracovník místního obecního či městského úřadu nebo magistrátu atp.) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkaz vedoucího skupinky je platný pouze ve spojení s občanským průkazem.

Vedoucím skupinky nemůže být osoba, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

A jak takové koledování probíhá?

Koledování nelze pevně stanovit, záleží na složení skupinky, na místu, kde koleda probíhá a také znalosti a zkušenosti jak koledníků, tak navštívených obyvatel domů. Všeobecně je možné říci, že po zazvonění králové zazpívají svoji tříkrálovou koledu, kdy počet zanotovaných slok vyplyne z momentální situace. Králové se představí, předají radostnou zvěst a poprosí o dar do tříkrálové sbírky, díky níž charita pomáhá mnoha lidem v nouzi. Králové za dar poděkují, obdarují dárce cukříkem a kalendáříkem a popřejí vše dobré v novém roce. Po dohodě označí dveře příbytku C†M†B†2024 posvěcenou křídou.

S radostí zde zveřejňujeme rýmovačku, kterou složili sami králové

My jsme průvod od Tří králů, zdravíme Vás srdečně
přejeme vám štěstí, zdraví, ať se daří výtečně.

Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar,
nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.

Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k Vám,
jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky Vám!"

Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje,
Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv Vám teď věnuje.

Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o Váš dar,
odměna je v nebi sladká, nelitujte korun pár.

Na charitu vybíráme, neprosíme za sebe,
je už na Vás, kolik dáte, pamatujte na nebe.

Chceme pěkně poděkovat, za dar Vaší štědrosti,
ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí.

Více informací získáte