Pro většinu uživatelů byla služba při zvládání pandemie oporou, vyplynulo z dotazníkového šetření
31. března 2021 Články

Pro většinu uživatelů byla služba při zvládání pandemie oporou, vyplynulo z dotazníkového šetření

Průzkum se provádí tím způsobem, že vyškolený pracovník, tazatel, předloží vybraným lidem, tzv. respondentům otázku a nabídne možnosti odpovědi, většinou jsou to: ano – spíše ano – ne – spíše ne – nevím. Méně fundovanou formou průzkumu veřejného mínění, kde není kladen takový důraz na výběr respondentů, je anketa. Toliko otevřená encyklopedie s názvem Wikipedie. V sociálních službách k onomu průzkumu slouží anonymní dotazníkové šetření za účelem zjištění (ne)spokojenosti klientů a rodinných příslušníků s poskytovanou službou. 

„V návaznosti na dotazníkové šetření z předchozích let jsme se zaměřili na zjištění souladu poskytování služby s veřejným závazkem i v roce 2020. Šetření probíhalo v listopadu a prosinci 2020. Bylo rozdáno 200 dotazníků, z toho se jich vrátilo 93. Opět se jedná o menší počet vrácených dotazníků, ale s ohledem na situaci v době pandemie považuju toto množství za přijatelné,“ uvedla Hana Kuželová, sociální pracovnice služby. K vyjádření byli také osloveni rodinní příslušníci. Z celkového počtu 100 předaných dotazníků bylo 41 vyplněno.

Pomáhají Vám pracovníci v tom, abyste mohl/a setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí a nemusel/a se nikam stěhovat, např. do domova pro seniory, k rodině?

 • 82,8 % = rozhodně ano  
  • „Jsem ráda, že chodíte.“
  • „Pečovatelky jsou pro mě důležité, nemám rodinu."
  • „Určitou část zvládám a vy mi rozhodně pomáhát.“
 • 13,9 % = spíše ano
 • 1,0 % = bez odpovědi

96,7 % dotazovaných uživatelů potvrdilo, že jim Charitní pečovatelská služba Zlín pomáhá v tom, aby mohli setrvat co nejdéle v domácím prostředí, což je v souladu s posláním a cílem služby. V roce 2019 to bylo 97 % uživatelů. Téměř neměnící se procentuální podíl svědčí o správném nasměrování.

Odpověď rodinných příslušníků

 • 97,5 % = rozhodně ano
 • 2,5 % = spíše ano
  • „Určitě ano, budu vděčná za jakoukoliv Vaši pomoc navíc.“
  • „Jsem moc spokojená.“
  • „Jsme moc rádi a neumíme si to bez Vás představit.“

Pomáhají Vám pracovníci zachovat Vaši soběstačnost a tím i běžný, respektive dosavadní způsob života?

95% dotazovaných uživatelů odpovědělo na otázku kladně, spíše ne uvedl jeden respondent. Je tak potvrzen soulad s cílem služby – pomoci zachovávat běžný, dosavadní způsob života. „Pro zdravotní stav se už bez pomoci neobejdu. Moc děkuji všem pečovatelkám.“

Odpověď rodinných příslušníků

 • 100 % respondentů potvrdilo, že pečovatelská služba pomáhá uživatelů služby zachovávat běžný způsob života. Uvedený výsledek je v souladu s cílem služby. 

Cítíte se v přítomnosti našich pracovnic bezpečně, důvěřujete jim?

 • 89,0 % = rozhodně ano 
  • „Jsem spokojená. Nejen že pomohou, ale i vyslechnou a povzbudí mě laskavými slovy.“
  • „Jmenované, které navštěvují, chválím.“ 
  • „Mám naprostou důvěru bez výhrad.“
 • 10,0% = spíše ano
 • 1% = bez odpovědi

99% uživatelů uvedlo, že se cítí v přítomnosti pracovníků bezpečně a důvěřuje jim. Je tak potvrzen cíl a jedna ze zásad služby.

Odpověď rodinných příslušníků

 • 100 % respondentů se cítí bezpečně v průběhu služby. Dle rodinných příslušníků se uživatelé cítí při výkonu služby bezpečně. Byl potvrzen soulad s cílem a zásadami služby.

Myslíte si, že Vám Charitní pečovatelská služba Zlín pomáhá zmírňovat osamělost?

Oproti loňskému roku byla otázka položena jako uzavřená. Možnost ´necítím se osaměle´ využilo 12 % respondentů. Osamělost uživatele trápí. Můžeme jen pomoci ji zmírňovat, což je také cíl a jedna ze zásad služby.

Poskytují pracovnice pečovatelskou službu odborně a profesionálně?

95 % uživatelů uvádí, že služba je poskytována odborně rozhodně nebo spíše ano. Jde o nárůst kladného vyjádření o 2 % oropti minulému roku. Jeden uživatel uvedl zápornou odpověď.  

Odpověď rodinných příslušníků

 • 98 % odpovědí udává, že služba je poskytována odborně a profesionálně. Jeden respondent se nevyjářil.

Vyhovuje Vám časové rozpětí, ve kterém k Vám pracovnice dochází?

 • 63,5 % = rozhodně ano
  • „Chodí moc ráno, když v noci nemůžu spát a jsem ráno ospalá, nebo chci ráno spát. Ale jsem ráda, že ke mně chodí!“
 • 22,6 % = spíše ano
 • 8,6 % = bez odpovědi

Napomáhá Vám pečovatelská služba (pomocí individuálního plánování) naplňovat Vaše potřeby?

 • 71,6 % = rozhodně ano
 • 21,1% = spíše ano
 • 7,3% = bez odpovědi

91 % respondentů uvedlo, že jim Charitní pečovatelská služba Zlín pomáhá pomocí individuálního plánování naplňovat potřeby. Je to sice o 2% nižší procento než loni, ale jde o krásný výsledek.  Jeden respondent se vyjádřil spíše ne. 

Přistupují k Vám pracovníci s úctou a respektem?

 • 86,0 % = rozhodně ano
  • „Mohu vyjádřit jen pochvalu všem Vašim pracovnicím a poděkování.“
  • „Vážení, jste báječní lidé na správném místě, zasloužili byste si všichni ocenění za ochotu, pozornost, citlivost…Někdy se mi stane, že jste jediní, se kterými během týdne mluvím. Přeji Vám všem v této náročné době klid a trochu pohody během svátky vánočních, a do nového roku pohody během svátky vánočních, a do nového hodně zdraví a síly. Díky za vše co pro mne děláte a jak moc mi pomáháte.“
 • 8,6 % = spíše ano
 • 5,3 % = bez odpovědi

95 % respondentů uvedlo, že k nim pracovnice přistupují s úctou a respektem, což byla jiným způsobem prověřena zásada poskytované služby: úcta, empatie, ochota. Výsledek je o 2 % horší, jak v loňském roce, přesto jde o vysoké procento. 

Byla Vám služba oporou ve zvládání současné situace ohledně pandemie nemoci covid-19?

 • 86 % ano
  • „Až moc“
  • „Velkou oporou, nevím, jak bych mohla bez této pomoci žít“
 • 3,2 % ne
  • „Situace ohledně nemoci COVID 19 mě nijak nevzrušila"
 • 10,8 % bez odpovědi

89,2 % uvedlo, že služba byla uživatelům oporou při zvládání pandemie. Výsledek je potěšující. 11 % respondentů zůstalo bez odpovědi. Dá se předpokládat, že nemoc je nepotkala.

Odpověď rodinných příslušníků

 • 93 % respondentů uvedlo, že pracovnice byly uživatelům oporou při zvládání pandemie, 2 respondenti se nevyjádřili, ostatní na otázku neodpověděli. Spousta uživatelů byla zejména v první vlně pandemie velmi vyděšena. Na podzim byla spoustu uživatelů hospitalizována, přestěhována, zemřela. Bylo  poskytnuto obrovské množství rad a pomoci. 
  • „Byla jsem velmi vděčná, že Charita nepřerušila činnost.“
  • „Neumíme si představit Vaši absenci, děkujeme za výdrž a trpělivost při nošení roušek.“

Hodnocení spokojenosti se službou známkou jako ve škole (1 výborně – 5 nedostatečně)

98 % uživatelů ohodnotilo svoji spokojenost známkou výborně nebo velmi dobře. Dva uživatelé se nevyjádřili.

98 % rodinných příslušníků uvedlo ohodnocení výborné či chvalitebné, jeden respondent se nevyjádřil.

Prostor pro sdělení jakékoliv připomínky, pochvaly, námětu k řešení

 • vyjádření uživatelů

  • „Děkuji za poskytnutou péči o mojí domácnost a přeji Vám všem mnoho úspěchů v Novém roce.“
  • „Bez Vaší služby by naše domácnost nemohla pokračovat. Jsem spokojena s úklidem a nákupem.“
  • „Napiš tam, že takové blbiny už babička nesnáší, to je jak pro školáka (pověděla babička ke konci dotazníku).“
  • „Ještě jednou děkuji všem pečovatelkám za práci, vstřícnost a obětavost. Někdy říkám, že to ani nejsou ženy, že to jsou pro mě andělé.“
  • „Sužba přináší pro mne i mou rodinu pocit jistoty a bezpečí. Děkujeme.“
  • „Vždy ochotné, vstřícné, slušné pracovité, proto děkuji za pomoc. Některé jsou pečlivější na provedení práce, ale i tak každý máme snahu ´dělat práci poctivě´. Poznámka: zbytečně papírové a administrativy.“
  • „Jsme velmi spokojeni. Děkujeme za celoroční péči. Krásné svátky vánoční a hlavně mnoho zdraví Vám všem.“
  • „Jsem spokojená, nemám žádné výhrady k práci všech pracovníků (pracovnic). Přeji tímto všem pracovníkům Charity do roku 2021 štěstí, zdraví, pohodu v práci i v rodině a děkuji."
  • „Děvčata chválím.“

Prostor pro sdělení jakékoliv připomínky, pochvaly, námětu k řešení

 • vyjádření rodinných příslušníků
  • „Ve všech bodech jen samé pochvaly, moc děkuji za Vaši péči.“
  • „Vaší práce si velmi vážím. Obdivuji Vás. Ale dávat méně najevo, že pečovatelky jsou v časovém presu.“
  • „Jsme celkově velmi spokojeni, jsme rádi, že Vás máme.“
  • „Možná ani nevíte, že Vaše výpomoc je obrovským přínosem pro nás staré, v mnohých případech již nemohoucí lidi. Já zase nevím, jak Vám za tak významnou a záslužnou práci poděkovat. Dovoluji si jen připomenout: Podívejte se kolem sebe a zjistíte, jak se všechno zdražuje a mnohdy bezdůvodně. Vy v tomto směru ´zaostáváte´. Především Vy máte pádné důvody ke zvýšení sazeb za práci, kterou vykonáváte. Přeji Vám hodně dalších úspěchů.“
  • „Děkuji moc, každý den mně rodiče hlásí, která pečovatelka tam byla, co si povídali (dobrovolně, nevyzvídám..). Jsou nadšeni, mají nějakou další činnost, na kterou se mohou těšit. Zároveň obdivuji všechny, kteří tuto práci vykonávají, zaslouží můj obdiv a respekt. Děkuji.“
  • „Jsme nadšeni.“
  • „Děkujeme i za ochotu chodit i ve státní svátky.“

Pro většinu uživatelů byla služba při zvládání pandemie oporou, vyplynulo z dotazníkového šetření

Kompletní dotazníkové šetření je archivováno v sociální službě.

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. 

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora 2021: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární město Zlín, MPSV a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys