Otázky a odpovědi

Kdo je otcem již tradiční Tříkrálové sbírky?

Myšlenku poprvé vyslovil a k účasti v prvním ročníku sbírky v roce 2000 vyzval charity v olomoucké arcidiecézi Jan Graubner, metropolita moravský.

Jak je možné charakterizovat sbírku?

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti. Kardinál Miloslav Vlk, primas český Jan Graubner, metropolita moravský zdroj Arcidiecézní charita Olomouc

Králové se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar. Proč je nade dveřmi domů C†M†B†?

U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého; nejsou to tedy znaménka "plus" mezi iniciálami. Tuto značku píší králové na dveře domů a chlévů křídou, která byla při slavnostních tříkrálových mších v kostelích posvěcena knězem.

Kdo se může stát koledníkem?

Každý, kdo chce rozdávat radost a pomáhat ostatním, kteří pomoc potřebují.

Musí být koledník praktikující a chodit do kostela?

Myšlenkou sbírky je pomáhat druhým. Pokud je Vaše odpověď na otázku "chcete pomáhat potřebným?" kladná, pak toto je jedna z cest, jak pomoci. A čím více z nás bude pomáhat, tím více radosti a pomoci předáme těm, kteří ji potřebují.

Jak mají být koledníci oděni? Kde se dá pořídit královský oděv?

Králové by měli vypadat důstojně a vznešeně, mají mít královské řízy přepásané barevnou stuhou nebo různobarevné pláštěnky s přezkou. Na hlavě mají koledníci královskou korunu, nejlépe zlaté či stříbrné barvy; první koledník může nést na tyči betlémskou hvězdu, další betlém a třetí pokladničku. Králové by se však neměli oblékat do vyřazených ministrantských nebo kněžských obleků, prostěradel či nevhodných přehozů. Těm, kteří se nechtějí vyzdobit sami, jednoduchý kostým zapůjčíme. Korunku si však každý vyrobí sám.

A jak takové koledování probíhá?

Koledování nelze pevně stanovit, záleží na složení skupinky, na místu, kde koleda probíhá a také znalosti a zkušenosti jak koledníků, tak navštívených obyvatel domů. Všeobecně je možné říci, že po zazvonění králové zazpívají svoji tříkrálovou koledu, kdy počet zanotovaných slok vyplyne z momentální situace. Králové se představí, předají radostnou zvěst a poprosí o dar do tříkrálové sbírky, díky níž charita pomáhá mnoha lidem v nouzi. Králové za dar poděkují, popřejí vše dobré v novém roce a po dohodě označí dveře příbytku C+M+B+ LP 2016 posvěcenou křídou.

S radostí zde zveřejňujeme rýmovačku, kterou složili sami králové

My jsme průvod od Tří králů, zdravíme Vás srdečně
přejeme vám štěstí, zdraví, ať se daří výtečně.

Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar,
nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.

Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k Vám,
jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky Vám!"

Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje,
Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv Vám teď věnuje.

Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o Váš dar,
odměna je v nebi sladká, nelitujte korun pár.

Na charitu vybíráme, neprosíme za sebe,
je už na Vás, kolik dáte, pamatujte na nebe.

Chceme pěkně poděkovat, za dar Vaší štědrosti,
ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí.

Musí být v pokladničce vykoledován konkrétní obnos?

Je určitě milé, když je kasička zaplněna, ale daleko důležitější je, když koledníci do obydlí přinesou úsměv, písničku, poděkování a koledou upozorní ostatní na to, že jsou mezi námi lidé, kteří pomoc potřebují a že právě prostřednictvím sbírky může každý pomoci.

A co když navštívení lidé do sbírky nepřispějí?

Možná jsou to právě oni, kdo pomoc potřebují. A svojí návštěvou mu koledník může sdělit, kam se pro pomoc obrátit. Proto je důležité vědět něco málo o příslušné charitě, v našem případě o naší, zlínské Charitě.

Co se děje s vykoledovanými penězi?

Všechny finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % diecézní charity; 10 % humanitární pomoc, 5 % projekty CHČR a 5 % režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi - živelné katastrofy atp.

Jaká jsou pravidla pro využití sbírky?

Už před zahájením sbírky si organizátoři ujasní svůj záměr na její využití, přičemž je kladen důraz na: 1) využití v rámci vyhlášeného záměru sbírky: "Pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a rozvoj charitního díla", 2) účelnost, 3) efektivitu, 4) transparentnost. Z pohledu zákona o veřejných sbírkách jsme vázáni účelem, který je v povolení, které vydává státní orgán, uveden.
Písemný záměr Charity Zlín pak schvaluje komise, jejíž členové jsou vždy na jeden rok ustanoveni. Standardně jsou v komisi olomoucké diecéze zastoupeni prezident ACHO, ředitel ACHO, člen revizní komise ACHO.

Jak nakládá s penězi ze sbírky Charita Zlín?

O přerozdělení financí ve zlínské Charitě vypovídá odkaz na těchto stránkách "Výtěžek a využití…"
Všeobecně lze říct, že je vždy podpořena některá ze sociálních služeb organizace (jakou činností se organizace zabývá, je uvedeno v odkazu "Služby"), druhý balíček nazveme „ostatní“. Odsud jdou finance například do Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích, na humanitární pomoc u nás i v zahraničí např. v souvislosti s živelnou katastrofou atp., velká část výtěžku putuje na přímou pomoc potřebným. O lidech, kteří pomoc potřebují, se dozvídáme od tříkrálových spolupracovníků, starostů obcí, pracovníků sociálních odborů, kněžích. Na základě písemné Žádosti o materiální pomoc z prostředků sbírky (nikdy žadateli neposkytujeme finanční hotovost), jež je opatřena doporučením a podpisem zástupce města, obce či farnosti, je u žadatele provedeno tzv. sociální šetření. Po jeho vyhodnocení rozhodnou pověření pracovníci Charity Zlín, zda bude materiální pomoc uskutečněna. Prioritou realizace je rychlost a diskrétnost.

Materiální pomocí se rozumí: kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, léky; vybavení domácnosti - pračka, lednička, sporák, úložný prostor, postele, matrace; školní pomůcky, oděvy a obuv pro děti atp.; v případě živelné katastrofy dle potřeby (často jde o spolufinancování). Jsme zde pro Vás!

Kdo je Charita Česká republika, pořadatel sbírky?

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás.

Čím se zabývá?

Hlavní činností charity je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí.

Jak je tato organizace velká?

Členem Charity Česká republika je šest diecézních (DCH) a dvě arcidiecézní (ACH) charity. Devátým subjektem jsou Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic. Všech devět členů sdružení má vlastní právní subjektivitu.

Nenašli jste zde, co Vás zajímá?

Napište nám