Výtěžek a využití sbírky

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference

 • 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
 • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
 • 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
 • 5% celostátní projekty Charity ČR 
 • 5% zákonem povolené režie

Tříkrálová sbírka 2022

Vykoledováno: 2 861 807,13 Kč, přičemž 351 skupinka králů ve 4 městech a 44 obcích s pokladničkou 2 663 908 Kč, online koleda a bezhotovostní platby (VS pro ChZ) 66 390 Kč, ostatní výnosy (DMS) 131 509,13 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín:
1 652 316,62 Kč
Rozdělení výnosu (již schválené a realizované záměry): 

 • projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku:
  • 500.000 Kč Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku 2022
  • 400.000 Kč Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku; krizový fond 2022/2023
   • všeobecným účelem projektu Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné, nekomfortní životní etapy lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto nastalou situaci odvrátit
    Krizový fond, čerpání 2022/2023, je pak cílen na osoby, které se v první polovině roku 2023 mohou dostat do dluhové pasti v souvislosti s enormním nárůstem cen za energie, s tím související mnohem vyšší finanční náročností na zajištění běžného života; což vede také ke zvýšení nezaměstnanosti (vyšší ceny = ukončování mnoha drobných výroben a podniků), zřízením fondu dochází k zajištění finančních prostředků pro okamžitou schopnost pomoci rodinám, nemocným, samoživitelům ... v té největší životní tísni - záměr ve schvalovacím procesu. Podpora je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
   • příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací. 
 • 280.000 Kč Poskytovat domácí péči bez spolehlivého vozidla není možné (Charitní pečovatelská služba Zlín - zlepšení vybavenosti, úspora času, zajištění bezpečnosti přepravy, komfort cestování a kvalitní pokrytí oblasti) 
 • 125.000 Kč Zvyšujeme komfort pobytu seniorů v Domovince-centru denních služeb Zlín (instalace klimatizační jednotky v centru, nákup masážního křesla a optických vláken do multismyslové místnosti; pořízení vibračních kroužků pro cvičení uvnitř i venku; zakoupení velkého samostatně stojícího slunečníku) - záměr ve schvalovacím procesu
 • 100.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
 • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2022 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
 • 100.000 Kč projekt Denní centrum pro nejchudší romské chlapce, Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2022 (náklady spojené s denním pobytem chlapců v Salesiánském středisku Dona Bosca - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve prospěch chlapců, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí atp.)
 • 47.316,62 Kč Bezpečnost a zdraví uživatelů i pracovníků azylového domu, jedna z priorit pobytové sociální služby (nákup a instalace kamerového systému ve službě, nákup UV-C lamp s ozonem) - záměr ve schvalovacím procesu

Tříkrálová sbírka 2021

Vykoledováno /4 města a 44 obcí/: 1.708.377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1.170.434 Kč, online koleda 268.261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269.682,63 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín:
979.575,75 Kč ke dni 31.05.2021 (včetně výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výnosu: 

Tříkrálová sbírka 2020

Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.336.471 Kč (2.397.363,63 Kč vč. DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (1.383.716,19 Kč vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výnosu: 

Tříkrálová sbírka 2019

Vykoledováno /345 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.248.171 Kč (2.304.905,99 Kč vč. výnosu DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.303.939,10 Kč (1.330.396,35 Kč vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

 • 600.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. 
 • 150.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinanc. 2.etapa klimatizace v lůžkové části)
 • 115.000 Kč projekt Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky umožní nemocným setrvat v domácím prostředí
 • 100.000 Kč projekt Zdravé a pohodlné sezení uživatelů centra služeb seniorům (projektem je vyřešeno pohodlné, zdravější sezení uživatelů, je brán zřetel na kvalitu a bezpečí sezení starších osob; s obměnou křesel je realizována výmalba denní místnosti, jako doplněk je zakoupena televize, využívaná při relaxaci, k prezentaci dokumentů, informovanosti ...)
 • 95.396,35 Kč projekt Letní tábory pro děti a mládež se bez kvalitního zázemí neobejdou (zázemí pro letní kuchyni)
 • 95.000 Kč projekt Pomůcky pro rozvoj motoriky, vestibulárního systému i kognitivních schopnosti nacházejí uplanění v Centru volného času pro děti (pomůcky pro rozvoj motoriky, vestibulárního systému, kognitivních schopnosti, smyslového vnímání, aplikace pro interaktivní výuku čtení při individuální pomoci dětem s problémy typu dyslexie a jinými obtížemi se čtením ...)
 • 85.000 Kč projekt Polohovací lůžka elektrická usnadní rodinám péči o jejich nemohoucí blízké (nákup postelí a matrací, které budou po dobu nezbytně nutnou poskytnuty formou výpůjčky uživatelům služeb, kteří se dostali do nepříznivé situace z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) 
 • 50.000 Kč projekt Důstojné podmínky pro ubytované rodiče s dětmi (drobné dovybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v azylovém domě)
 • 40.000 Kč projekt Kartička pomoci v nesnázi (kartička obsahuje základní osobní údaje, kontakty na člověka blízkého, důležitá telefonní čísla; je řešena tak, aby ji majitel měl v domácnosti na viditelném místě a případně u osobních dokladů pro případ, kdy se nenachází v domácnost; rozměr nepřekáží, ale je vidět) 

Tříkrálová sbírka 2018

Vykoledováno /339 skupin, 4 města a 44 obcí/: 2.104.879 Kč, výnos vč. DMS a poukázek 2.175.560 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.258.022,46 Kč (vč.výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku: 

 • 618.022,46 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, realizováno ve spolupríci s obcemi a farnostmi  
 • 460.000,00 Kč projekt Čtyři kola urychlí cestu k uživatelům, nejen seniorům (podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby)
 • 70.000,00 Kč projekt Zahradní terapie zlepší mysl i náladu starších, méně pohyblivých seniorů (projektem je podpořen cíl Domovinky-centra denních služeb pro seniory * posílení schopnosti a dovednosti * podpora k samostatnosti * aktivizace, motivace a podněcování * vytvoření příjemného „rodinného prostředí“ * zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání)
 • 60.000,00 Kč projekt Polohovací postele usnadní rodinám péči o imobilní, blízké osoby (nákup elektrických polohovacích postelí včetně matrací, které budou po dobu nezbytně nutnou poskytnuty formou výpůjčky uživatelům služeb, kteří se dostali do nepříznivé situace z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) 
 • 50.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování klimatizace v lůžkové části)

Tříkrálová sbírka 2017

Vykoledováno /322 skupin, 4 města a 44 obcí/: 1.924.823 Kč, výnos vč. DMS a poukázek 2.025.827,28 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.171.041,69 Kč (vč. výnosu DMS a poštovních poukázek)
Rozdělení výtěžku: 

 • 561.041,69 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, realizováno ve spolupríci s obcemi a farnostmi 
 • 250.000,00 Kč projekt Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např.živelnou katastrofou na Zlínsku
 • 175.000,00 Kč projekt Moderní technologie zkrátí čas administrativy (podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby)
 • 100.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem v 1.NP (spolufinancování druhé etapy realizace záměru, celkové náklady cca 350 000Kč) 
 • 50.000,00 Kč projekt Nové židle a gauč pro Domovinku-centrum služeb seniorům (podpora provozování služeb sociální péče poskytované jako služba ambulantní)
 • 35.000 Kč projekt Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá (obnova vybavení v azylovém domě - nádobí, matrace, ložní prádlo ...)

Tříkrálová sbírka 2016

Vykoledováno /326 skupin, 4 města a 44 obcí/: 1.827.991 Kč, výnos vč. DMS a poukázek 1.880.449,72 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.086.751,72 Kč (vč. výnosu DMS a poštovních poukázek)
Rozdělení výtěžku:

 • 350.000,00 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku ve spolupráci s obcemi a farnostmi
 • 350.000,00 Kč projekt S kvalitním vozidlem je námi poskytovaná domácí péče rychlejší a efektivnější (zakoupení vozidla pro přepravu osob a především potřebných pomůcek a materiálu)
 • 119.751,72 Kč projekt Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči (revitalizace zázemí pro pracovníky terénní a ambulantní sociální služby)
 • 100.000,00 Kč projekt Nepřímá digitalizace na pracovišti RTG v Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice (příspěvek na nákup nepřímé digitalizace, jehož pořizovací cena je 762.000 Kč)
 • 100.000,00 Kč projekt Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (fond umožňuje operativně reagovat na případné mimořádné události, voda, vítr, požár či jiná krizová situace)
 • 67.000,00 Kč projekt Na cestu za klienty automobil ošetřovatelky potřebují (akontace nákupu vozidla pro terénní službu)

Tříkrálová sbírka 2015

Vykoledováno /296 skupinek ve 3 městech a 42 obcích/: 1.633.184 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 964.138,16 Kč (z toho 16.891,44 Kč výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku:

 • 514 138,16 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným realizovaná primárně v regionu
 • 400 000 Kč projekt Vlastní nohy nás do centra a za aktivizací a kulturou už nedonesou (příspěvek na zakoupení vícemístného vozidla vhodného pro přepravu uživatelů - seniorů, do centra denních služeb a zpět domů; nákupem vozidla je docíleno zvýšení bezpečnosti přepravy uživatelů, komfortu cestování a úspoře času). 
 • 50 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (příspěvek na nákup profesionální pračky)

Tříkrálová sbírka 2014

Vykoledováno /292 skupinek ve 3 městech a 42 obcích/: 1 480 768 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 876 023,08 Kč (z toho 17 177,64 výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku: 626.023,08 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu; 150.000 Kč Nejen hygienu těla, ale i terapii smyslů nabízí centrum denních služeb pro seniory (vybavení multismyslové místnosti včetně relaxačního křesla, revitalizace podlah, osvětlení atp.); 100.000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem (spolufinancování celkové revitalizace realizované v etapách) 

Tříkrálová sbírka 2013

Vykoledováno /279 skupinek ve 3 městech a 40 obcích/: 1.442.572 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 854.518,74 Kč (z toho 17.826,98 Kč výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku: 524.518,74 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu; 130.000 Kč projekt Uživatelům předáváme kvalitně vyprané prádlo (CHPS - zázemí pro praní, žehlení a mandlování prádla: nátěr podlahy, úložné prostory, pračka, sušička, údržba mandlu); 100.000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (antidekubitní podložky a infuzní křesla); 100.000 Kč Nouzový fond pro Pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (čerpání do 31.12.2015)

Tříkrálová sbírka 2012

Vykoledováno /263 skupinek ve 3 městech a 38 obcích/: 1 332 332 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 783 391,06 Kč ( z toho 10 638,50 Kč výnos DMS a poukázek 2010 - 2012)
Rozdělení výtěžku: 510.638,50 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu (příspěvek na nákup chladničky a pračky, postelí a matrací, otopu, dále na nákup invalidního vozíku a léků, příspěvek na úhradu rehabilitačního stacionáře, školného, letního pobytu dětí na táboře, příspěvek na rekonstrukci vytápění či revizi elektrického invalidního vozíku), zakoupení polohovacích pomůcek, příspěvek na opravu sociálního zařízení uživatelů IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Zlín; 100.000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení, výmalba); 112.752,56 Kč projekt Sterilita pracovních pomůcek – základní bod kvalitní služby (malý parní sterilizátor s příslušenstvím pro službu CHPS a CHOS); 60.000 Kč projekt Zajišťujeme pohybová cvičení seniorů (přístroj pro pohyb dolních a horních končetin, rehabilitační pomůcky pro jemnou motoriku, rehabilitační a masážní míče a míčky, posilovací gumy a obruče pro službu Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín)

Dopis Mons. Dominika Duky, arcibiskupa pražského (8.2.2012)

Tříkrálová sbírka 2011

Vykoledováno /269 skupinek ve 3 městech a 36 obcích/: 1.347.555 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 781.581,90 Kč
Rozdělení výtěžku: 400.000 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu (nákup elektrického invalidního vozíku, zdravotní postele, školních pomůcek, lednice, potravin, drogerie, obuvi, palivového dříví, briket, spolufinancování speciálního kočárku, vodovodní přípojky, léků); zakoupení kompenzačních pomůcek pro oddělení LDN v Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně; 100.000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (židle pro krevní odběry, invalidní vozíky); 100.000 Kč projekt Nově zřízená Církevní mateřská škola Zlín přijímá i zdravotně znevýhodněné děti (zařízení provozního charakteru, rehabilitační a kompenzační pomůcky); 80.000 Kč projekt Podporujeme soběstačnost seniorů (kuchyňka v Domovince-centru denních služeb Charity Zlín nabízí uživatelům služby podílet se na přípravě drobných pokrmů); 61.581,90 Kč projekt Vaše nemohoucnost - naše podaná ruka (kompenzační pomůcky k zapůjčení uživatelům); 40.000 Kč projekt Podporujeme začleňování matek z azylového ubytování do běžného života (revize vybavení bytových jednotek-matrace, ložní prádlo, pračka)

Tříkrálová sbírka 2010

Vykoledováno /249 skupinek ve 3 městech a 36 obcích/: 1.248.259 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 723.990,22 Kč
Rozdělení výtěžku: 323.990,22 Kč přímá pomoc sociálně potřebným (polohovací lůžka, matrace, rehabilitační pomůcky, léky, školní pomůcky, pračky; dvě infůzní pumpy pomáhají onkologicky nemocným pacientům plicního oddělení místní nemocnice; příspěvek na nákup vozidla pro rodiče postiženého dítěte), 100.000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích (příspěvek na nákup zdravotnických pomůcek), 100.000 Kč salesiáni ve městě Stara Zagora v Bulharsku (příspěvek na nákup pozemku pro stavbu Doškolovacího střediska), 100.000 Kč Nouzový fond Charity Zlín (pomoc postiženým živelnou katastrofou na Zlínsku), 50.000 Kč Haiti (sbírkový účet pro postižené zemětřesením), 50.000 Kč Charitní pečovatelská služba Zlín (zázemí pro uživatele služby). 

Tříkrálová sbírka 2009

Vykoledováno: 1 103 518 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 640 040,44 Kč
Rozdělení výtěžku: 300 000 Kč Charitní pečovatelská služba Zlín (částečná úhrada dvou vozidel pro terénní práci), 240 040,44 Kč přímá sociální pomoc potřebným (kromě polohovacích lůžek, matrací, pračky či invalidního vozíku, byly zakoupeny dva kyslíkové koncentráty, které budou pomáhat onkologickým pacientům), 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích (příspěvek na nákup ultrazvuku).

Tříkrálová sbírka 2008

Vykoledováno: 1 077 629,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 625 025,11 Kč 
Rozdělení výtěžku: 330 000 Kč přímá pomoc potřebným v regionu, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (nákup EKG přístroje), 95 025 Kč Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín (celková rekonstrukce sociálního zařízení), 80 000 Kč Fakultativní aktivity pro uživatele - seniory Charity Zlín (zázemí pro volnočasové aktivity), 20 000 Kč Haiti (podpora humanitární pomoci).

Tříkrálová sbírka 2007

Vykoledováno: 1 054 273,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 558 764,95 Kč
Rozdělení výtěžku: 108 764,95 Kč přímá pomoc strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 350 000 Kč chráněné pracoviště.

Tříkrálová sbírka 2006

Vykoledováno: 828 041 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 480 263,78 Kč
Rozdělení výtěžku: 100 263,78 Kč přímá pomoc strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 200 000 Kč Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zlín (mimo jiné nákup termonádob pro dovoz stravy), 80 000 Kč Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (rozšíření o dvě bytové jednotky).

Tříkrálová sbírka 2005

Vykoledováno: 912 800 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 520 000 Kč
Rozdělení výtěžku: 200 000 Kč Krizový fond charity, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 100 000 Kč pomoc obyvatelům jihovýchodní Asie - oběti tsunami, 50 000 Kč podpora projektu Chráněné pracoviště Charity Zlín, 70 000 Kč přímá pomoc sociálně potřebným.

Tříkrálová sbírka 2004

Vykoledováno: 688 922,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 329 575,05 Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení Charitních klubů seniorů technikou, pomoc Charitě Litovel - pomoc osobám stiženým ničivou bouří, Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, přímá pomoc sociálně slabým

Tříkrálová sbírka 2003

Vykoledováno: 685 141,30 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 325 342,80 Kč
Rozdělení výtěžku: Podpora projektu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, přímá pomoc sociálně slabým, Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích

Tříkrálová sbírka 2002

Vykoledováno: 686 853,10 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 309 000 Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení pro Charitní domov pro matky s dětmi v tísni, úprava prostor Chráněného pracoviště Charity Zlín, rekonstrukce interiéru Charitních klubu seniorů, přímá pomoc rodinám v nouzi

Tříkrálová sbírka 2001

Vykoledováno: 519 202,40 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 233 000 Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení Charitního domova pro matky s dětmi v tísni, rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, přímá pomoc rodinám v nouzi

Podrobnosti o výtěžku Tříkrálové sbírky v celé republice v minulých letech je možno najít na internetových stránkách Charity Česká republika  .