Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

Poté se otevřely dveře přilehlého sálu sedmi desítkám zlínských ´chariťáků´ - současných i těch, kteří zachovali organizaci v minulosti více než pětiletou profesní věrnost. Nechyběla zakládající ředitelka paní Hana Křížová, či členové první Rady Charity Zlín.

Charita Zlín 1991 - 2021Charita Zlín 1991 - 2021Charita Zlín 1991 - 2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021Charita Zlín 1991-2021

Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se zabývá sociální, zdravotní, charitativní a humanitární činností na Zlínsku. Posláním je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi. Je to služba poskytovaná člověku bez ohledu na jeho národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Cílem konání je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

Matka Tereza byla vzorem pro Hanu Křížovou, zakladatelku charitního díla ve Zlíně (1992 - 1993)

rozhovor k 20. výročí činnosti Charity Zlín, kráceno, celé znění 

Jak Vás napadla myšlenka založit ve Zlíně organizovanou pomoc potřebným?

Začalo to tím, že jsem po revoluci, kdy vládlo velké nadšení, objevila v Katolických novinách článek o křesťanské pomoci. Brzy poté tehdejší kardinál František Tomášek ustanovil Výbor křesťanské pomoci se sídlem v Praze... Bylo třeba aktivně vyhledávat nejen potřebné, ale i lidi ochotné pomáhat. I já jsem se chtěla nějakým způsobem zapojit do pomoci potřebným ... Brzy přišel od zlínského P. Jindřicha podnět, zda nechci Křesťanskou pomoc založit ... A tak jsem se do toho pustila. Mým vzorem byla Matka Tereza.

Inspirací pro vznik charitního díla bylo Boží Slovo, svědectví druhých i povzbuzení. A co rada ... 
Prvotní rady jsem čerpala z výstřižků z Katolických novin ... po poradě s O. Stanislavem jsem uskutečnila ve farnosti anketu, abych zjistila poptávku i nabídku pomoci. Přihlásilo se tehdy 96 (!) dobrovolníků, pro které jsem zprvu ani neměla tolik práce... 

Odehrávaly se také humanitární akce ve spolupráci s dobrovolníky, organizovala jste i ozdravné pobyty ...  
Nemalou měrou se v době války v bývalé Jugoslávii a katastrofou na Ukrajině v Černobylu zapojili do humanitární činnosti i dobrovolníci a rodiny z farnosti. Kromě drobných sbírek a zásilek jsme vypravili postupně celkem šest kamionů s humanitární pomocí, přičemž největší radost způsobily farnice, které uprchlíkům bývalé Jugoslávie našily pro kojence zavinovačky s povijany ... Velké ocenění patří především našim farníkům, kteří přijali do svých rodin o prázdninách na ozdravné pobyty v letech 1991 a 1992 celkem 78 dětí z Ukrajiny, z okolí Černobylu a z uprchlických táborů ... 

Někdo Vás podporoval i modlitbou 
Poděkování patří nejen těm, kteří se zapojovali do činnosti organizace, ale i těm, kteří se za ni modlili a fandili jí, včetně našich kněží a některých nemocných. Ostatně, ještě stále ve farnosti sv. Filipa a Jakuba se modlí za Charitu Zlín desátek růžence - vždy první sobotu v měsíci po ranní mši svaté ... 

Výroční zpráva za rok 1996, úvodní slovo ředitele Ing. Vojtěcha Hrubého (1993 - 1998)

Vážení přátelé, od vzniku naší organizace uplynulo již pět let. Jsme velmi rádi, že za tuto dobu se její jméno dostalo do širšího povědomí lidí. Tento zájem veřejnosti se projevuje jak větší poptávkou po našich službách, tak rostoucí ochotou jednotlivců, podniků i institucí ke spolupráci. 

Uplynulý rok byl v mnohém podpobný těm předchozím a na druhé straně přinesl i významné změny v naší práci. Podobnost spočívá především v kontinuitě poskytovanýách služeb - vzrůstající počet našich spoluobčasnů se setkává s charitními sestrami a pečovatelkami, které jim nebo jejich blízkým pomáhají v nelehké životní situaci. Stejně rychle se rozšiřuje okruh lidí, jimž Charita zajišťuje stravování, ať už si sami chodí na oběd do naší jídelny, nebo využívají služeb rozvozu obědů.

Největší novinkou, kterou rok 1996 přinesl, byl vznik samostatného centra sociální pomoci. Centrum se oddělilo od ošetřovatelské a pečovatelské služby a soustředilo ty formy pomoci, které postupem času přesáhly rámec i možnosti ošetřovatelského a pečovatelského centra. Kromě rozvozu obědů dnes zajišťuje i praktickou pomoc našim potřebným spoluobčanům, jako je např. poskytování ošacení, základní vybavení nebo praní prádla.

Naší snahou je neustále zkvalitňovat poskytované služby a zpřístupňovat je stále většímu množství lidí. Věříme, že se nám to - i díky Vaší pomoci - daří. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na naší službě těm, kteří potřebují pomocnou ruku. Těšíme se na setkávání v roce 1997.

"Děláme práci, která má smysl," říká pro Výroční zprávu za rok 2021 ředitel Vlastimil Vajďák (1991 - doposud)

Pokud člověk dělá nějakou práci, tak ji často dělá nejenom kvůli finančnímu ohodnocení, ale také proto, že chce, aby tato práce dávala nějaký smysl. To také ale souvisí s tím, jestli má tato práce i obecné ocenění ve společnosti. Bohužel musím konstatovat, že naše práce je často nedoceněná a pokud lidé nevidí výsledky naší práce v blízkém okolí, i přehlížena. 

Co s tímto názorem, ale udělal covid-19 a vše co ho provázelo? Prožili jsme si velmi těžké dvouleté období. Nemocní nebyli jenom uživatelé našich služeb, ale často byli nemocní i naši spolupracovníci anebo jejich děti. To znamená, že ti, kteří byli schopni pracovat, museli často nahrazovat práci těch, kteří pracovat nemohli. Najednou nebylo možné říct, že je naše práce přehlížena a časem došlo i k tomu, že byla i oceněna. 

Je troch smutné, že k tomu musela přispět pandemie, ale určitě můžeme prohlásit, že naše práce rozhodně smysl má a já bych chtěl všem spolupracovníkům poděkovat za skvělou spolupráci.

Děkujeme všem, kteří slavili spolu s námi osobně i těm, co nemohli přijít, ale jsou s námi v myšlenách, v modlitbě. 

Svatý Josef Dělník

Z historie Arcidiecézní charity Olomouc, která je koordinačním centrem odpovědným za Charitu v celé arcidiecézi. Svou činnost započala již po roce 1920. Ta byla násilně přerušena válkou a poté totalitním komunistickým režimem. Po jeho pádu od roku 1990 byla znovu zahájena její nová éra takříkajíc od nuly, protože neexistovala žádná služba, žádné zařízení a nebyl ani jeden zaměstnanec. Až do současnosti tak prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes působí v olomoucké arcidiecézi téměř pět desítek farních a oblastních Charit, které zřizují či provozují přes sto charitních zařízení a služeb, v nichž pracuje více než 500 pracovníků.

Z historie Charity Česká republika V době první republiky sdružovala Charita v ČSR několik set sociálně zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách. Po nuceném omezení činnosti během Druhé světové války a poválečné obnově charitní činnosti, přišlo komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce. Novým začátkem se stal rok 1989, kdy se ve společnosti otevřely možnosti práce na církevním poli a kdy mohla na základě vládního zákona 308/1991 Sb. znovu vzniknout Charita jako organizace pečující o potřebné.

Charitu Zlín v jejím konání finančně podporují: Zlínský kraj, statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys