Tříkrálová sbírka na Zlínsku: Neputující kasičky rozpečetěny, ta virtuální otevřena do konce dubna

Všechny statické pokladničky letošní tříkrálové sbírky, které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá.

Tisková zpráva

Tříkrálová sbírka na Zlínsku: Neputující kasičky rozpečetěny, ta virtuální otevřena do konce dubna

Všechny statické pokladničky letošní tříkrálové sbírky, které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá.

Že letošní rok nezačal tradiční tříkrálovou sbírkou, snad zaznamenala většina obyvatel nejen Zlínska, ale celé země. V minulých letech totiž stačilo zanotovat tříkrálovou koledu a hned každý věděl, že u vstupu do domu či bytu stojí Kašpar, Melichar a Baltazar. Králové, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a současně nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem. Tentokrát králové v ulicích nezpívali. Ba dokonce nenavštívili dárce. V tomto roce to bylo jinak. Dárci navštěvovali kasičky. A navštěvovali je hojně. Charita Zlín ve 44 obcích a 4 městech zapečetila celkem 265 obalů. I když zdaleka ne všechny se zaplnily, jejich obsah je ohromující. Výnos (ne)putujících pokladniček je 1.170.434 koruny! Sekunduje kasička virtuální, jejíž výnos k dnešnímu dni je 244.131 Kč, což nemusí být číslo konečné díky trvání této formy koledy až do konce dubna.

Jaký je mezi statickou a virtuální pokladničkou rozdíl? Tu virtuální není možné třeba takzvaně potěžkat. O tom ví své ti, kteří si na 8.271 kusů mincí, které v obalech byly, sáhli. A následně téměř padesát pět kilogramů kovů odnesli do banky. A pokud by při tom ušli 0,63 kilometru, mohlo by jít o cestu lemovanou bankovkami, které dárci do kasiček vložili. Nejvíce jich bylo s portrétem Karla IV., na paty mu šlapal Jan Amos Komenský. A které platidlo snad ani nebylo očekáváno, ale dárci jím přece jen přispěli? To o velikosti 170 x 74 mm, na němž je vyobrazen Tomáš Gariggue Masaryk. "Výsledek letošní sbírky mě velmi překvapil. I když nemohlo proběhnout klasické koledování, tak nám výtěžek umožní poskytnout pomoc těm nejpotřebnějším, formou přímé pomoci. Všem dárcům velmi děkuji," uvedl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Zmiňovaný projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku je realizován pravidelně. Na projekt byla vyčleněna v minulém roce částka 650.000 Kč, za posledních pět let to byly 2.779.063 koruny! Jedná se o podporu poskytovanou jednotlivci či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci, vždy ve spolupráci s obcemi či farnostmi, která staví na důsledném tak zvaném sociálním šetření. "Může jít o podporu rodin zakoupením pračky, ledničky, přispět lze na léky, rehabilitace, výjimkou není oblečení či školní pomůcky pro děti. Je to velmi individuální," vypočítává Jana Strouhalová, vedoucí odborného poradenství.

"Velké poděkování si zaslouží také malí i velcí králové, kteří byli připraveni koledovat a moc se na to těšili. I když letos nešlo o koledu tradiční, nasazení a ochoty dobrovolníků si moc vážíme. Pro potřebné udělali maximum. Za to si zaslouží obdiv nás všech. Nemalé poděkování patří všem, kteří našli místo ve své provozovně pro (ne)koledující kasičku a stali se tak součástí více než dvacetileté tradice," zaznívá ze zlínské Charity.

Každá koruna pomáhá. I ta z tříkrálové online sbírky koledující Charity Zlín

Už na podzim roku sbírce předcházejícímu, tvoří všechny charity tak zvané záměry na využití výnosu sbírky. Skutečný finanční objem určený jednotlivým projektům však závisí na výši darů. „Už v tuto chvíli víme, že záměry budeme moci realizovat, za což opakovaně děkujeme všem dárcům. Zda budeme plánované částky moci navýšit, budeme vědět za čtvrt roku. Až do konce dubna se ještě mohou ti, kteří se chtějí zapojit do pomoci potřebným na Zlínsku, vložit do tříkrálové sbírky jakoukoliv finanční částku. Darovat je možné bankovním převodem se zlínským variabilním symbolem, online platbou, DMS,“ popisuje možnosti Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity.

 • darovat převodem na sbírkový účet 66008822 / 0800, variabilní symbol 77707043, má-li dar pomáhat na Zlínsku
 • darovat online platbou, www.trikralovasbirka.cz; pro pomoc na Zlínsku je koledující Charitu Zlín
 • darovat přes SMS na číslo 87 777 jednorázově DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 či trvale DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90 
Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021
 • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku (plán 2021 = alespoň 300.000 Kč)
  • podpora je osobám poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samoživitelkám(ům) s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; rodinám v materiální nouzi může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací
 • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (plán 2021 = alespoň 100.000 Kč)
  • projekt, který Charita Zlín z výnosu sbírky podporuje dlouhodobě. Obvykle se jedná o spolufinancování modernizace zařízení, vedoucí ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů a také pracovníků nemocnice. Ta byla ve Vizovicích založena paní hraběnkou z Blümegenu v roce 1781, která zde povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do r.1951. Po více než čtyřech desetiletích zde Milosrdní bratři obnovili svoji činnost, v roce 1996 se podařilo zpět řádu navrátit i budovu. Nemocnice fungovala jako interní oddělení, po nutné restrukturalizaci lůžek je to léčebna dlouhodobě nemocných. Od převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací, na kterých se podíleli všichni, kdo do sbírky v daném roce přispěli
 • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi (plán 2021 = alespoň 50.000 Kč)
  • Centrum Veronica Hostětín, ekologický institut pořádá v roce 2021 již pátý ročník letní (odlehčovací) tábor ve dvou turnusech pro jmenovanou cílovou skupinu, a to ve spolupráci s pacientskou organizací SMÁci, z. s. a Oriana Dance. Odborným garantem je Mgr. Helena Kočová, Ph.D.. Uspořádat letní odlehčovací tábor pro děti SMA je organizačně i finančně velmi náročné. Na hladkém průběhu se podílí několik firem, dárců, dobrovolníků. Kapacita jednoho turnusu je 11 osob s kvalifikovanými asistenty a případně dalším doprovodem. Je jim vedle bohatého programu, včetně exkurzí mimo zařízení, zajištěno ubytování a strava dle individuálních potřeb, které jsou velmi specifické. Zástupce centra říká: "V Hostětíně rádi vítáme i ty, komu není dopřáno žít plnohodnotný život kvůli nějakému handicapu - například zrakově postižené, tělesně postižené., často jde i o osoby na plicní ventilaci. Program je vytvářen ze speciálních snů a přání každého z nás. Osm dní plných zábavy a opravdového nefalšovaného přátelství." 
 • Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (plán 2021 = alespoň 100.000 Kč)
  • realizací projektu mají průmyslové odvlhčovače zdiva k dispozici jednotlivé obce (sbor dobrovolných hasičů) či farnosti. Tyto tak jsou blíže lidem v nekomfortní situaci, k použití bez odkladu. Nezanedbatelnou výhodou je, v případě živelné pohromy, sdílení vysoušečů mezi jednotlivými obcemi či farnostmi dané oblasti
Realizované projekty Charity Zlín z výnosu sbírky v roce 2020 

Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.336.471,-Kč (2.397.363,63 vč. DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (1.383.716,19 vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, záměr 

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference: 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.); 15% projekty diecéze (olomoucká arcidiecéze); 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí; 5% celostátní projekty Charity ČR; 5% zákonem povolené režie.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů.

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys