"Já se tak strašně těším," říká Jana, která se už v sobotu zahalí do královské peleríny
4. ledna 2022 Články

"Já se tak strašně těším," říká Jana, která se už v sobotu zahalí do královské peleríny

Tříkrálová sbírka. Více než dvě desítky let trvající tradice. Na Zlínsku poprvé třináct skupinek koledníků vyšlo v roce 2000. Protože nešlo ještě o projekt celorepublikový, je tento ročník nejčastěji označován jako nultý. V následujícím roce se k Arcidiecézi olomoucké připojily další diecéze a tradice vystavěná na lidové zvyklosti byla založena. Od té doby králové koledují pro ty, kteří se ocitli v životní situaci, kterou bez pomoci těžko zvládnou. Kdo jsou ale oni králové?

Bůh se zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci .... 

V postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. V tomto svátku se tedy Kristus zjevuje všem, i nevěřícím, či jinověrcům. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi. Podle legendy byli tři mudrci či mágové z Bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele. Poprvé se o třech mudrcích objevuje zmínka na počátku 3.století, který počet tří vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6.století u sv. Caesaria z Arles. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se mudrcům dostává až v lidových vyprávěních v 7.století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu. Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary – Kašpar nese Kristu zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívají při obětech kněží a Baltazar přináší myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Tyto tři dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují všechna v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. Zdroj: www.vira.cz , www.cs.wikipedia.org

To je vyjasnění pojmů, ale kdo jsou ti, kteří od zmiňovaného roku 2000 přinášejí onu radostnou zvěst a označují nadpraží, dveře či branky domů písmeny C†M†B†, tedy Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku? V celé zemi jsou to tisíce úplně obyčejných dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují dobré věci. Jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat potřebným. I když říct, že jsou obyčejní není správné. Svojí osobní účastí na tomto projektu jsou vlastně úplně neobyčejní! Zdeněk nechyběl ani v jednom ročníku ´tříkrálovky´. Dokonce ani vloni, kdy pandemie sbírku přenesla do virtuálního světa. Jako zástupce všech králů zahájil ročník 2021 návštěvou Zlínského kraje. Nicméně není jediným královským veteránem. Jitka, Ivan, Vladimír ... Necelá desítka dospělých může s hrdostí říct, že jejich tříkrálová absence je nulová!

Loňský ročník byl tedy pouze virtuální. Pořadatelé se poprvé museli vypořádat se situací, kterou nikdo ještě nezažil Do domácností nahlížel klíčovou dírkou roztomilý pan Online, aby alespoň takto potěšil příliš často z domovů nevycházející veřejnost a požádal o dar pro potřebné. Mnozí koledníci ale byli zklamáni, že nemohou putovat ulicemi a navštěvovat domácnosti, proto vymýšleli nejrůznější formy netradiční koledy. Mnohde stáli jednotlivci u neputující kasičky před kapličkou, kostelem, úřadovnou. Dokonce se objevila drive koleda. "Ale nebylo to ono," shodli se dospělí vedoucí skupinek koledníků. Letos koleda bude. I když s rouškou zakrývající nos a ústa, ale bude. A odezva od dobrovolníků na Zlínsku je obrovská. Jsou obce, kde zájemce o kralování evidují jako náhradníky *. "Já se tak strašně těším," zareagovala s netající se radostí a šibalským úsměvem na skutečnost, že koleda tentokrát proběhne dle zvyklostí, dlouholetá královna, paní Jana.     

* Nechceš být jen náhradníkem, chceš opravdu koledovat? Ozvi se, v centru Zlína jsou ještě bílá místa!

Charita Česká republika vydává doporučení pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování 

Vydané doporučení pro účely tohoto webu kráceno

  1. Respektovat a dodržovat všechna platná vládní nařízení
  2. Dodržovat známá hygienická pravidla po celou dobu koledování = pravidlo 3R:
    povinné používání roušek, desinfekce rukou (či nošení rukavic) a dodržování rozestupů.
  3. Osoby, které se podílejí na koledování (koledníci, doprovod, koordinátoři), mají ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška), nejen při přípravě koledování, ale i při samotném koledování
  4. Dodržování rozestupů, odstup od dveří, bezpečná vzdálenost (1,5m) mezi dárcem a koledníkem, s kasičkou přistupuje jeden člen skupinky, při manipulaci s ní a dárky používá rukavice, desinfekci. 
  5. Při organizaci koledování se doporučuje minimalizovat kontakty mezi osobami, neshlukovat se, maximum úkonů řešit mimo uzavřené prostory.
  6. Hromadné akce pro veřejnost a akce pro koledníky se nedoporučují.
  7. Při žehnání koledníků se řídit platnými předpisy a nařízeními.

V případě, že bude vydáno vládní opatření, které by znamenalo plošné omezení či zákaz koledování na území celé republiky, CHČR vydá vyhlášení platné pro všechny subjekty v rámci charitní sítě.

V případě omezení na krajské úrovni, opatření vydává Arcidiecézní charita Olomouc / Charita Zlín.  

Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Avšak králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Darovat do kasičky králům

DRUŽINY KOLEDUJÍ DŮM OD DOMU ...
Budou u Vás králové putovat ulicemi?
Informujte se u zástupců obce, farnosti.

V případě zavedení epidemiologických opatření vládou, vydá Charita ČR dokument 
o návazných postupech během sbírky.

Darovat do neputovní kasičky

Neputovní, tzv. statická kasička,
MŮŽE BÝT UMÍSTĚNA 
ve svatostánku, na úřadě, v prodejně ... 

Je takové místo i ve Vašem okolí?
Informujte se u zástupců města, obce, farnosti;
případně i zde (průběžně aktualizováno)

Darovat online 

motto tří králů:
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Vhoďte ji tedy do online kasičky. Zadáte-li název obce či PSČ,
budou finance přiřazeny spádové Charitě (Zlín), nebo si můžete vybrat organizaci,
jíž chcete dar poukázat.

ONLINE PLATBA ZDE

Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá zpráva
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90

Charita Zlín z každé DMS
obdrží poměrnou částku.
Více na www.darcovskasms.cz


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat převodem

účet u České spořitelny
66008822 / 0800 

specifický symbol 76001
variabilní symbol
Charity Zlín
777970108

Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2022


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Sbírka na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko ♥ 

Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří jsou připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys