Zlínsko čeká královský víkend

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka ... To jsou první sloky známé koledy, která bude o nadcházejícím víkend znít v ulicích Zlínska. Možná ne tak nahlas jako v minulých letech, ale znít bude! Tříkrálová sbírka 2022 je tady. Po roční odmlce, kdy se přestěhovala pouze do světa virtuálního, se vrací tak, jak je už více než dvě desetiletí zvykem. I když s vyšší obezřetností a apelem na dodržování základních pravidel pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování. Zdraví všech zainteresovaných je na prvním místě.

Tisková zpráva

Zlínsko čeká královský víkend

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka ... To jsou první sloky známé koledy, která bude o nadcházejícím víkend znít v ulicích Zlínska. Možná ne tak nahlas jako v minulých letech, ale znít bude! Tříkrálová sbírka 2022 je tady. Po roční odmlce, kdy se přestěhovala pouze do světa virtuálního, se vrací tak, jak je už více než dvě desetiletí zvykem. I když s vyšší obezřetností a apelem na dodržování základních pravidel pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování. Zdraví všech zainteresovaných je na prvním místě.

Sbírka v tomto roce se na území České republiky koná do 16.ledna, Zlínsko ke koledě využije především již zmíněný blížící se víkend, včetně pátečního odpoledne. Koleda tak ve 4 městech a 44 obcích děkanátů Vizovice a Zlín bude do 9. ledna nového roku. I když situace spojená s covid-19 není zcela bez problémů, spíše naopak, dobrovolníci se k účasti na projektu hlásí s nadšením. Shodují se, že všichni potřebují do nového roku naději, radost, a to právě koledníci přinášejí. Ovšem kolik jich skutečně bude v ulicích se ukáže opravdu až v čase koledy. Jakýkoliv projev byť jen lehké nemoci, dává koledníkovi jasnou stopku. Proto se některá města a obce pojistily tak zvanou neputující, statickou kasičkou, k níž mohou dárci přicházet.  

"Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí," uvedl před léty kardinál Miloslav Vlk, primas český Jan Graubner, metropolita moravský (zdroj Arcidiecézní charita Olomouc). Oděvem a korunou vyzdobení králové tedy koledují ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Koledují do sbírkových pokladniček

"Ty jsou opatřeny pečetí příslušné charity a obce, kde právě sbírka probíhá a pořadovým číslem, které je také uvedeno na tak zvané průkazce vedoucího skupinky, což je osoba starší patnácti let. Do domovů přinášejí vedle písničky a poselství také malý cukřík a kapesní kalendář, jako poděkování za finanční dar," uvádí Pavla Romaňáková, koordinátorka sbírky zlínské Charity. Tyto dary jsou upomínkou na novoroční setkání. Stejně, jak tomu bylo před více než dvěma tisíci lety: Mudrcové z Východu vstoupili do obyčejné stáje, padli na zem, klaněli se dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem a předložili mu své vzácné dary - zlato, kadidlo a myrhu. Na závěr návštěvy Kašpar, Melichar a Baltazar označí příbytek písmeny C†M†B†LP 2022 křídou posvěcenou knězem. Nejedná se o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku po celý rok. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Slavnostní žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2022

  • 8. ledna 2022, 7:30 hodin, mše svatá a žehnání koledníkům, Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • 8. ledna 2022, 9:00 hodin, žehnání koledníkům, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín
  • informace v jednotlvých farnostech 

C†M†B†2022 ❚ Zlínsko od 2. do 9. ledna 2022 ❚ sbírka v zemi (osobní a statické pokladničky) až do 16. ledna
záštitu převzal Mgr. Aleš Dufek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jak darovat? Do kasičky králům ❚ do pokladničky statické, neputovní ❚ platbou online ❚ převodem ❚ DMS

Tříkrálový leták 2022

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022 • projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku • projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice • projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi • projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko • 

Charita Zlín děkuje pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za její hladký průběh ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří jsou připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys